25.04.2024

Списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за одобряване по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2024/2025 година, на територията на област Хасково 31.26 KB
ПРОТОКОЛ от 31.07.2023г. за проведен търг с тайно наддаване /първа тръжна сесия/ за отдаване под наем/аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една и пет стопански години и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения 99.43 KB
ПРОТОКОЛ - Днес, 07.08.2023г. в 16:30 часа, в Областна дирекция "Земеделие" - Хасково, се събра комисия, назначена със За повед № РД-07 - 19 / 07.02.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие”. 26.07 KB
ПРОТОКОЛ - Днес, 30.06.2023г. в 10:00 часа, в Областна дирекция "Земеделие" - Хасково, се събра комисия, назначена със За повед № РД-07-19/07.02.2023г. на Директора на ОД „Земеделие”. 39.03 KB
Списък на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2023/2024 година, находящи се на територията на област Хасково. Одобрени със Заповед № РД-46-56/ 28.02.2023г. на Министъра на земеделието. 1.86 MB
П Р О Т О К О Л от 13.02.2023г. за проведен търг с тайно наддаване /втора тръжна сесия/ за отдаване под наем на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ с НТП ПМЛ . 139.50 KB
Протокол от 15.02.2023 г. - на основание чл.37м от ЗСПЗЗ да извърши проверка за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4, 7 и 9 от ЗСПЗЗ по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд. 79.41 KB
Заповед №ПО-05-9 от 10.01.2023г. На основание чл.47ж, ал.1, чл.104 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, заповед № РД46-64 от 28.02.2022г. на Министъра на земеделието и заповед № РД 46-96 от 30.03.2022г. на Министъра на земеделието, за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд в област Хасково за стопанската 2022/2023 г., за срок от една стопанска година, по реда и при условията на чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ. 634.43 KB
З А П О В Е Д № РД-04-3 от 09.01.2023г. На основание чл,104 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка с чл.47ж, ал.6 от ППЗСПЗЗ и протокол от 17.10.2022 год. на комисия назначена със заповед № РД-07-80/ 17.10.2022 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково, съдържащ резултати от проведен търг за отдаване под наем на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Хасково с НТП „ПМЛ“, проведен при условията и реда на чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи след приключване на тръжната процедура и списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за одобряване по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ. 1.09 MB
П Р О Т О К О Л от 02.12.2022г. за проведен търг с тайно наддаване /втора тръжна сесия/ за отдаване под наем/ аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една и пет стопански години и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 485.58 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg