28.01.2023

Заповед №ПО-05-9 от 10.01.2023г. На основание чл.47ж, ал.1, чл.104 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, заповед № РД46-64 от 28.02.2022г. на Министъра на земеделието и заповед № РД 46-96 от 30.03.2022г. на Министъра на земеделието, за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд в област Хасково за стопанската 2022/2023 г., за срок от една стопанска година, по реда и при условията на чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ. 634.43 KB
З А П О В Е Д № РД-04-3 от 09.01.2023г. На основание чл,104 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка с чл.47ж, ал.6 от ППЗСПЗЗ и протокол от 17.10.2022 год. на комисия назначена със заповед № РД-07-80/ 17.10.2022 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково, съдържащ резултати от проведен търг за отдаване под наем на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Хасково с НТП „ПМЛ“, проведен при условията и реда на чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи след приключване на тръжната процедура и списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за одобряване по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ. 1.09 MB
П Р О Т О К О Л от 02.12.2022г. за проведен търг с тайно наддаване /втора тръжна сесия/ за отдаване под наем/ аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една и пет стопански години и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 485.58 KB
Заповед №РД-04-198 от 31.10.2022г. за откриване на процедура за провеждане на търг /втора тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в област Хасково за стопанската 2022/2023год., за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една и пет стопански години и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения, списък с имоти и необходими документи за физически и юридически лица. 1.08 MB
ЗАПОВЕД РД-04-197 от 31.10.2022 год. На основание чл.47ж, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка с протокол от 01.09.2022 год. на комисия, назначена със заповед № РД-07-72/ 31.08.2022 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково, съдържащ резултати от проведен търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем/ аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Хасково, за стопанската 2022/ 2023 год., за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една и пет стопански години и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения, след приключване на тръжната процедура. 302.75 KB
П Р О Т О К О Л - от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд /ДПФ/ на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2022/2023 година. Публикуван на 20.10.2022г. 624.06 KB
П Р О Т О К О Л от 01.09.2022г. за проведен търг с тайно наддаване /първа тръжна сесия/ за отдаване под наем/ аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една и пет стопански години и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения 97.73 KB
Заповед №РД-04-169 от 12.09.2022г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ в област Хасково за стопанската 2022/2023год., за срок от една стопанска година, списък с имоти и необходими документи за физически и юридически лица. 864.79 KB
П Р О Т О К О Л - Днес, 12.09.2022г. в 11.00 часа, в Областна дирекция „ Земеделие“ - Хасково се събра комисия, назначена със Заповед № РД-07-74/ 12.09.2022 год. на Директора на ОД „Земеделие”. 71.87 KB
З А П О В Е Д № РД-04-163 от 18.08.2022 год. На основание чл. 45, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка с чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“ (обн. ДВ. Бр.7 от 26.01.2010 год.), протокол от 03.08.2022 год. на комисия, назначена на основание чл. 45, ал. 5 от ППЗСППЗ със заповед № 69/14.03.2017 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково 293.12 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg