16.10.2021


Наредба за административното обслужване 1.09 MB
Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол 1.11 MB
Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.) 7.41 MB
НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания 1.37 MB
НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 4.29 MB
НАРЕДБА № 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 48.97 KB
НАРЕДБА № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 485.09 KB
НАРЕДБА № 3 от 23.02.2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EО - за земеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 370.90 KB
НАРЕДБА № 2 от 17.02.2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ 56.04 KB
Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи 642.59 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »


ADDRESS:

Varna 9000,
1, D-r Piskyuliev str.

PHONES:
(052) 621240
(052) 6212443