18.04.2024


31.01.2023 актуално Списък на категориите информация в Областна дирекция „Земеделие” - Видин, която подлежи на класификация като служебна тайна, съгласно чл.26 от Закона за защита на класифицираната информация и чл.21 от правилника за прилагане на закона 59.60 KB
31.01.2023 актуално УСЛОВИЯ, РЕД И ТАКСИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 58.88 KB
31.01.2023 актуално Място за преглед на информацията и разходи по нормативи 58.20 KB
31.01.2023 актуално Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие“-Видин за 2023 г. и форматите, в които е достъпна 24.90 KB
31.01.2023 актуално ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ПЪТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ВИДИН 2022 62.00 KB
31.01.2023 актуално ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ГР. ВИДИН-2022 117.00 KB
31.03.2022 актуално Ново заявление за достъп до обществена информация 16.29 KB
актуално Закон за достъп до обществена информация 255.20 KB
актуално Вътрешни правила по ЗДОИ 88.63 KB
актуално Приложение 1- ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до обществена информация 14.58 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Vidin 3700,
12, Ribarska str.

PHONES:
(094) 601489