27.02.2024


Декларация за достъпност на ОДЗ-Варна в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги 669.70 KB
Декларация за достъпност за съответствие на интернет страницата на МЗм с изискванията за достъпност, съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври 2018 г. 409.10 KB
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, предоставяни от Областна дирекция „Земеделие”–Варна и Общинските служби по земеделие през 2022г 35.64 KB
Харта на клиента 153.53 KB
Приложение 1 към Харта на Клиента - Протокол устно искане 35.00 KB
Приложение 2 към Харта на Клиента - Заявление свободен текст 29.00 KB
Приложение 3 към Харта на Клиента - заявление за комплексно административно обслужване; 37.50 KB
Приложение 4 към Харта на Клиента - списък на наименованията на административните услуги; 33.86 KB
Приложение 5 към Харта на Клиента - Анкетна карта за проучване на удовлетвореността 14.47 KB
ИНФОРМАЦИЯ относно услугите, извършвани от ОСЗ за сметка на АГКК 17.88 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Varna 9000,
1, D-r Piskyuliev str.

PHONES:
(052) 621240
(052) 6212443