22.10.2019

 1. protokol targ 07.11.2019
  .doc file (233.50 KB)
  ПРОТОКОЛ от проведен търг с тайно наддаване /първа тръжна сесия/ за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд /ДПФ/ на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2019/2020 година
  10/16/2019 3:31:51 PM
  Download
 2. Targ_102019
  .zip file (327.88 KB)
  ЗАПОВЕД № РД-04-33 от 02.10.2019 год. На основание чл.47ж, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка заповед № РД 46-161/ 21.03.2019 год. на Министъра на земеделието, храните и горите, обнародвана в ДВ, бр.33 от 19.04.2019 год., необходими документи за участие и списък с имоти.
  10/3/2019 3:12:25 PM
  Download
 3. info_sheet_390_07_10_2019
  .docx file (72.82 KB)
  Info Sheet 390_07 10 2019.docx
  10/8/2019 9:39:54 AM
  Download
 4. info_sheet_389_30_09_2019
  .docx file (72.27 KB)
  Info Sheet 389_30 09 2019.docx
  10/8/2019 9:39:54 AM
  Download
 5. info_sheet_388_24_09_2019
  .docx file (72.56 KB)
  Info Sheet 388_24 09 2019.docx
  10/8/2019 9:39:54 AM
  Download
 6. infosheet_387_-_16_09_2019
  .docx file (79.70 KB)
  Infosheet 387 - 16 09 2019.docx
  10/8/2019 9:39:54 AM
  Download
 7. info_sheet_386_09_09_2019
  .docx file (79.96 KB)
  Info Sheet 386_09 09 2019.docx
  10/8/2019 9:39:53 AM
  Download
 8. info_sheet_385_02_09_2019
  .docx file (76.33 KB)
  Info Sheet 385_02 09 2019.docx
  10/8/2019 9:39:53 AM
  Download
 9. КЗЗ-6-Решение (3)
  .doc file (111.50 KB)
  Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 6 от 27.09.2019 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране
  10/7/2019 5:29:42 PM
  Download
 10. rd-04-32
  .pdf file (468.69 KB)
  ЗАПОВЕД №.РД04-32 от 01.10. 2019 год. На основание чл.47ж, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка с протокол от 31.07.2019 год. на комисия назначена със заповед № РД-07-17/ 30.07.2019 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково, съдържащ резултати от проведен търг (първа тръжна сесия) за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Хасково, за стопанската 2019/ 2020 год., за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от пет стопански години и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения
  10/2/2019 11:48:36 AM
  Download
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg