10.06.2023


Актуален образец Приложение № 8 - Придобиване на собственост върху земи, незаети със сгради и съоръжения на организациите по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ 3.30 MB
Приложение № 1 - Издаване на разрешение /заповед/ за бракуване на трайни насаждения с изтекъл и неизтекъл срок на амортизация 146.86 KB
Приложение № 2 - Изготвяне на акт за категоризация на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение 150.21 KB
Приложение № 3 - Утвърждаване на площадка /трасе/ за проектиране 159.90 KB
Приложение № 4 - Промяна предназначение на земеделските земи 166.45 KB
Приложение № 5 - Издаване на дубликат на удостоверение за разпределение на индивидуална млечна квота при случаи на унищожаване или изгубване 177.15 KB
Приложение № 6 - Отдаване на земи от държавния поземлен фонд под наем или аренда чрез търг 176.83 KB
Приложение № 7 - Придобиване на собственост върху прилежащи площи към сгради и съоръжения на организациите по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ от лица придобили собственост върху съответните сгради и съоръжения 212.27 KB
Приложение № 9 - Издаване на удостоверение на характеристиките на имоти, необходими за определяне на данъчната им оценка 147.08 KB
Приложение № 10 - Издаване на удостоверение по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър 141.11 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289