14.06.2024


Пояснения за разглеждане масивите за ползване 11.77 KB
Заповед и вътрешни правила за условията и реда за изплащане на постъпилите суми по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ 797.97 KB
единен формат за предаване на данни за изготвени доброволни споразумения в ОСЗ 45.00 KB
Описанието на единия формат, в който се изготвят данни по землища за заявления по чл.70, декларации по чл.69, договори, SHP с графика на землището и DBF с правни основания за всички имоти в землището от инф. система FERMA 53.00 KB
Заявление-образец по чл. 37в, от ЗСПЗЗ 18.16 KB
Заявление-образец по чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ 37.50 KB
УКАЗАНИЯ за изплащане от областните дирекции „Земеделие” на постъпилите по реда на чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ заповеди 144.37 KB
Заповед № РД 46-413/17.08.2016 г. и Указания по прилагане на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и Глава седма „Ползване на земеделски земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за стопанската 2016 – 2017 година 101.60 KB
Банкова сметка чужди средства на ОДЗ- Плевен за внасяне на суми на основание чл.37в ал.7 във връзка с чл. 37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ. (бели петна) 24.50 KB
Заповед и Декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ за свързани лица по смисъла на Търговския закон 840.35 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Pleven 5800,
1, Vasil Levski str.

PHONES:
tel. (064) 802-320
fax: (064) 802-320

Email: odzpleven@gmail.com