29.02.2024


All news

10.03.2021 г.

Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2020 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2021 г


Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите №РД 09-155 от 23.02.2021 г. са одобрени окончателно специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане“ (ПДП) за Кампания 2020. Заповедта е публикувана в Държавния вестник, брой 20 от 09 март 2021 г., в изпълнение по чл. 33а, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

В тази връзка земеделските стопани, предоставени възражения по образец в периода 17 декември 2020 г. - 08 януари 2021 г. срещу проекта за специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” и / или границите и начина на трайно използване на физически блокове за кампания 2020 , може да се информира за резултатите от тяхното разглеждане чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавния фонд „Земеделие “- Разплащателна агенция ( https://seu.dfz.bg/ ).

На базата на данните от окончателните словеса „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2020 г. , след изготвяне на задължителни кръстосани проверки на подадени през 2020 г. заявления за подпомагане, предстои да се извърши окончателна оторизация и плащане на площ за миналогодишна кампания.

Разплащателната агенция, при необходимост, ще извърши корекции в направените до момента плащане по схема и мерките за подпомагане на площ. Допълнителни субсидии ще разширят изплащанията на земеделските стопани, като първоначално се изплащат по-малка сума, а на стопаните, които се установяват, като се изплаща по-голяма сума, която се предприема по стъпки за нейното възстановяване.

Със Заповед №РД 09-190 от 01.03.2021 г. на м инистъра на земеделието, храните и горите са одобрени и слоя „Постоянно затревени площи” (ПЗП), за 2021 г.

Одобреният слой ПЗП е изготвен след разглеждане и обработка на всички постъпили в срока 01.09.2020 г - 31.01.2021 г. искания от физически или юридически лица и общини за изключване / включване на конкретни имоти от / в слоя и издаване на индивидуални заповеди за одобрение или изказване на исканията.

Данните могат да бъдат предоставени на Разплащателната агенция за зареждане в ИСАК за обезпечаване на приемането на заявления за подпомагане през 2021 година и ще бъдат публикувани в цифров вид на сайта на MZHG.

Заповедите подлежат на спорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответствието на административен съд в 14 - дневен срок, до 23.03.2021 г. включително.
Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728