02.12.2022


28.06.2022г. Протокол от избор на лицензирани оценители за подаване на оферти за изготвяне на пазарни оценки на земи /на основание чл.110 от ППЗСПЗЗ, при условията на чл.24д, ал.1 от ЗСПЗЗ/. 52.50 KB
23.06.2022г. Покана за избор на оценители вписани в Регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи и трайни насаждения за изготвяне на пазарни оценки. 233.01 KB
14.06.2022г. Покана за избор на оценители вписани в Регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи и трайни насаждения за изготвяне на пазарни оценки. 214.71 KB
30.03.2022г. Протокол от избор на правоспособно лице по реда на ЗКИР за изготвяне на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на землище с.Шипково , общ.Троян, обл. Ловеч 157.77 KB
22.03.2022г. ОДЗ Ловеч кани правоспособните лица по реда на ЗКИР (Закона за кадастъра и имотния регистър) да представят оферти за извършване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на землище с. Шипково, общ. Троян, обл. Ловеч. 222.06 KB
10.03.2022г. Протокол от избор на лицензирани оценители за подаване на оферти за изготвяне на пазарни оценки на земи /по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ/. 609.37 KB
10.03.2022г. Протокол от избор на лицензирани оценители за подаване на оферти за изготвяне на пазарни оценки на земи / по чл.56е, ал.1 от ППЗСПЗЗ- чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ/. 624.04 KB
10.03.2022г. Протокол от избор на лицензирани оценители за подаване на оферти за изготвяне на пазарни оценки на земи /по чл.105 от ППЗСПЗЗ- §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ/ 650.26 KB
14.02.2022г. Покана към лицензирани оценители за подаване на оферти за изготвяне на пазарни оценки на земи /по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ/. 400.58 KB
14.02.2022г. Покана към лицензирани оценители за подаване на оферти за изготвяне на пазарни оценки на земи / по чл.56е, ал.1 от ППЗСПЗЗ- чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ/. 404.87 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg