02.12.2022


ПРАВИЛНИЦИ

05.02.2021г. Правилник за изменение на Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“ 233.83 KB
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ "ЗЕМЕДЕЛИЕ". 333.30 KB
Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи изм. и доп. ДВ. бр.100 от 20 декември 2019г. 848.42 KB
Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи изм. и доп. ДВ. бр. 67 от 23 август 2019г. 471.21 KB
Правилник за прилагане на закона за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд. 358.78 KB
Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост 853.71 KB
Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи 12.66 MB
Правилник за прилагане на закона за горите 9.46 MB
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" 103.50 KB
Правилник за прилагане на закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд 2.74 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg