15.07.2024


16.02.2021г. Изменения в нормативната уредба, обнародвани в ДВ бр.13 от 16.02.2021г. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ и ЗАКОН ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО 201.09 KB
03.02.2021г. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ /изм. ДВ. бр.79 от 8 Септември 2020г./ 628.76 KB
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи изм. и доп. ДВ.бр.61 от 2 август 2019г. /ЗСПЗЗ/ 621.90 KB
Закон за устройство на територията изм. и доп. ДВ.бр.101 от 27 декември 2019г. 1.10 MB
Закон за сдружения за напояване изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 септември 2018г. 356.99 KB
Закон за регистрация на земеделска и горска техника изм. и доп. ДВ.бр.17 от 26 февруари 2019г. 407.72 KB
Закон за пчеларството изм. и доп. ДВ.бр. 42 от 22 май 2018г. 321.84 KB
Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделските продукти на Европейския съюз изм. и доп. ДВ.бр.13 от 14 февруари 2020г. 525.43 KB
Закон за подпомагане на земеделските производители изм. и доп. ДВ.бр.98 от 13 декември 2019г. 464.91 KB
Закон за опазване на земеделските земи изм. и доп. ДВ.бр.83 от 9 октомври 2018г. 382.25 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg