24.04.2024


ЗАПОВЕД № РД-04- 299/ 23.12.2021г. на директора на ОДЗ - Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за обряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр. Рила, ЕКАТТЕ 62671, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2022година. Публикувана на 23.12.2021г. 1.70 MB
ЗАПОВЕД № РД-04- 298/ 23.12.2021г. на директора на ОДЗ - Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Смочево, ЕКАТТЕ 67698, община Рила, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2022година. Публикувана на 23.12.2021г. 2.33 MB
ЗАПОВЕД № РД-04- 300/ 23.12.2021г. на директора на ОДЗ - Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Падала, ЕКАТТЕ 55083, община Рила, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2022година. Публикувана на 23.12.2021г. 1.32 MB
Обява за провеждане на заседания на комисия за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 година, за землища на Община Рила. 75.00 KB
Обявя за провеждане на заседания на комисията, назначена със заповед № РД-07-79/03.11.2021г. на директора на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил. 76.50 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-79/03.11.2021 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на град Рила, с. Падала и с. Смочево, община Рила за календарната 2022 година 80.00 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271