31.05.2023


ЗАПОВЕД № РД-04-288 / 30.12.2020 г.на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Овчарци, ЕКАТТЕ 53254, община Сапарева баня, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 година. 5.21 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-284 / 30.12.2020 г.на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Ресилово, ЕКАТТЕ 62520, община Сапарева баня, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 година. 1.37 MB
Обява за провеждане на заседанията на комисията за землища от Община Сапарева баня. 73.00 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-86/05.11.2020 г. На основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Овчарци и с. Ресилово, община Сапарева баня за календарната 2021 година 79.50 KB
О Б Я В А за провеждане на заседания на комисията във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2021 година, на основание чл. 72б, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи 73.00 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271