25.04.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-281 / 30.12.2020 г.на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Смочево, ЕКАТТЕ 67698, община Рила, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 година. 2.75 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-282 / 30.12.2020 г.на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр. Рила, ЕКАТТЕ 62671, община Рила, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 година. 2.13 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-292 / 30.12.2020 г.на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Падала, ЕКАТТЕ 65083, община Рила, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 година. 1.89 MB
Обява за провеждане на заседанията на комисията за землища от Община Дупница. 74.50 KB
Обява за провеждане на заседанията на комисията за землища от Община Рила 76.00 KB
О Б Я В А за провеждане на заседания на комисията във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване пасища, мери и ливади за календарната 2021г., на основание чл.72б, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи 76.00 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-89/05.11.2020 г. На основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на гр. Рила, с. Падала и с. Смочево, община Рила за календарната 2021 година 80.50 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271