06.06.2023


ЗАПОВЕД № РД-04-298 / 30.12.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, за прекратяване на образуваното административно производство по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Стоб, ЕКАТТЕ 69261, община Кочериново, област Кюстендил за календарната 2021 година. 163.67 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-299 / 30.12.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, за прекратяване на образуваното административно производство по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Пороминово, ЕКАТТЕ 57830, община Кочериново, област Кюстендил за календарната 2021 година. 163.31 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-300 / 30.12.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, за прекратяване на образуваното административно производство по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр. Кочериново, ЕКАТТЕ 39116, община Кочериново, област Кюстендил за календарната 2021 година. 165.05 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-301 / 30.12.2020 г.на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, за прекратяване на образуваното административно производство по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Бараково, ЕКАТТЕ 02748, община Кочериново, област Кюстендил за календарната 2021 година. 163.80 KB
Обява за провеждане на заседанията на комисията за землища от Община Кочериново 76.00 KB
76.00 KB
О Б Я В А за провеждане на заседания на комисията във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване пасища, мери и ливади за календарната 2021г., на основание чл.72б, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи 76.00 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-90/05.11.2020 г. На основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на гр. Кочериново, с. Бараково, с. Пороминово и с. Стоб, община Кочериново за календарната 2021 година 96.00 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271