01.06.2023


ЗАПОВЕД № РД-04-289 / 30.12.2020 г.на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Крайници, ЕКАТТЕ 39339, община Дупница, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 година. 1.09 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-290 / 30.12.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр. Дупница, ЕКАТТЕ 68789, община Дупница, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 година. 5.46 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-291 / 30.12.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Бистрица, ЕКАТТЕ 04220, община Дупница, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 година. 1.64 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-297 / 30.12.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, за прекратяване на образуваното административно производство по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Тополница, ЕКАТТЕ 72758, община Дупница, , област Кюстендил за календарната 2021 година. 163.63 KB
Обява за провеждане на заседанията на комисията за землища от Община Дупница 74.50 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-85/05.11.2020 г. На основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на гр. Дупница, с. Бистрица, с. Крайници и с. Тополница, община Дупница за календарната 2021 година 96.00 KB
О Б Я В А за провеждане на заседанията на комисията във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2021 година, на основание чл. 72б, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи 74.00 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271