20.05.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-296 / 30.12.2020 г.на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, за прекратяване на образуваното административно производство по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Блато, ЕКАТТЕ 04371, община Бобов дол, област Кюстендил за календарната 2021 година. 164.57 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-295 / 30.12.2020 г.на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, за прекратяване на образуваното административно производство по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Големо село, ЕКАТТЕ 15535, община Бобов дол, област Кюстендил за календарната 2021 година. 165.48 KB
Заседание на комисията за землищата от община Бобов дол. 96.69 KB
О Б Я В А за провеждане на заседанията на комисията във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2021 година, на основание чл. 72б, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи 95.55 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-84/05.11.2020 г. На основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Блато и с. Големо село, община Бобов дол за календарната 2021 година 102.00 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271