11.12.2023


ЗАПОВЕД № РД-04-225/30.12.2019 г. на основание чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3 и ал. 4 и чл. 27 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие“, чл. 56, ал. 1 от АПК, във връзка с доклад с входящ № ПО-09-1578/20.12.2019г. на комисия, назначена със Заповед № РД-07-67/05.11.2019г. изменена със Заповед № РД-07-85/11.12.2019г., на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил. ПРЕКРАТЯВАМ образуваното административно производство по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр. Сапарева баня, ЕКАТТЕ 65365, община Сапарева баня, област Кюстендил за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 219.28 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-224/30.12.2019 г. гр. Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи одобрява споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Ресилово, ЕКАТТЕ 62520, община Сапарева баня, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 933.03 KB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020 година, на основание чл. 72б, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, подали декларации по чл. 37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и заявления по чл. 37ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведе на 12.12.2019г. в Общинска служба по земеделие – Дупница, офис Сапарева баня от 15:30 часа за землище гр. Сапарева баня, от 15:45 часа за землище с. Ресилово. Публикувано на 12.12.2019 г. 211.50 KB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020 година, на основание чл. 72б, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, подали декларации по чл. 37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и заявления по чл. 37ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведе на 11.11.2019 г. в Общинска служба по земеделие – Дупница, офис Сапарева баня от 14:00 часа ще заседава комисията за землище гр. Сапарева баня и от 15:00 часа за землище с. Ресилово. Публикувано на 08.11.2019 г. 211.88 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-67 / 05.11.2019 г. на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на град Сапарева баня и с. Ресилово, община Сапарева баня за календарната 2020 година. Публикувано на 05.11.2019 г. 216.13 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271