13.06.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-211/30.10.2019 г. гр. Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи одобрява споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Смочево, ЕКАТТЕ 67698, община Рила, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 1.00 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-210/30.12.2019 г. гр. Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи одобрява споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Падала, ЕКАТТЕ 55083, община Рила, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 859.88 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-209/30.10.2019 г. гр. Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи одобрява споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на град Рила, ЕКАТТЕ 62671, община Рила, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 949.04 KB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020 година, на основание чл.72б, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, подали декларации по чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и заявление по чл.37ж, ал.2 от ЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че заседания на комисиите за землищата на община Рила по чл.37ж, ал. от ЗСПЗЗ ще се проведат на 11.12.2019 г. в офис Рила на Общинска служба по земеделие – Кочериново с офис Рила от 10:00 часа за землището на гр. Рила, от 11:00 часа за землището на с. Смочево, от 12:00 часа за землището на с. Падала. Публикувано на 10.12.2019 г. 210.58 KB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване пасища, мери и ливади за календарната 2020г., на основание чл.72б, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи, уведомяваме всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ, подали декларации по чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и заявления по чл.37ж, ал.2 от ЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведат на 11.11.2019г. в Общинска служба по земеделие –Кочериново от 14:00 часа ще заседава комисия за землище град Рила, от 15:00 часа за землище село Смочево, от 16:00 часа за землище село Падала. Публикувано на 08.11.2019 г. 210.89 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-65 / 05.11.2019 г. на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на град Рила, с. Падала и с. Смочево, община Рила за календарната 2020 година. Публикувано на 05.11.2019 г. 214.83 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271