20.05.2024


Обява за провеждане на заседание на комисията във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2021 година, на основание чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи 61.00 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-199/30.12.2019 г. на основание чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3 и ал. 4 и чл. 27 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие“, чл. 56, ал. 1 от АПК, във връзка с доклад с входящ № ПО-09-1557/18.12.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-07-62 от 05.11.2019 г., на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил. ПРЕКРАТЯВАМ образуваното административно производство по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Друмохар, ЕКАТТЕ 67619, община Невестино, област Кюстендил за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 218.72 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-203/30.12.2019 г. гр. Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи одобрява споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Страдалово, ЕКАТТЕ 69571, община Невестино, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 1.79 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-202/30.12.2019 г. гр. Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи одобрява споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Смоличано, ЕКАТТЕ 67619, община Невестино, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 1.40 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-201/30.12.2019 г. гр. Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи одобрява споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Лиляч, ЕКАТТЕ 43709, община Невестино, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 4.03 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-200/30.12.2019 г. гр. Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи одобрява споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Длъхчево-Сабляр, ЕКАТТЕ 21292, община Невестино, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 2.67 MB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020 година, на основание чл. 72б, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи, уведомяваме всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегралната информационна система на БАБХ, подали декларации по чл. 37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и заявления по чл.37ж, ал.2 от ЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за Община Невестино ще се проведе на 11.12.2019 г. в Общинска служба по земеделие – Невестино от 10.00 часа за землище с. Страдалово и с. Смоличано, от 10.30 часа за землище с. Длъхчево-Сабляр и от 11.00 часа за землище с. Лиляч. 213.84 KB
Комисията, назначена със заповед № РД-07-62/ 05.11.2019г. на Директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че ще се проведе първо заседание на 11.11.2019 г. от 10.00 часа в сградата на Общинска служба по земеделие – Невестино, основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за землищата на с. Длъхчево – Сабляр, с. Друмохар, с. Лиляч, с. Смоличано и с. Страдалово, община Невестино, област Кюстендил за календарната 2020 година. Публикувано на 08.11.2019 г. 208.35 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-62 / 05.11.2019 г. на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Длъхчево-Сабляр, с. Друмохар, с. Лиляч, с. Смоличано и с. Страдалово, община Невестино за календарната 2020 година. Публикувано на 05.11.2019 г. 219.21 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271