15.07.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-221/30.10.2019 г. на основание чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3 и ал. 4 и чл. 27 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие“, чл. 56, ал. 1 от АПК, във връзка с доклад с входящ № РД-07-64-1-2/20.12.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-07-64 от 05.11.2019 г., изменена със Заповед № РД-07-87 от 11.12.2019 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил. ПРЕКРАТЯВАМ образуваното административно производство по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Стоб, ЕКАТТЕ 69261, община Кочериново, област Кюстендил за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 220.78 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-219/30.10.2019 г. на основание чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3 и ал. 4 и чл. 27 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие“, чл. 56, ал. 1 от АПК, във връзка с доклад с входящ № РД-07-64-1/20.12.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-07-64 от 05.11.2019 г., изменена със Заповед № РД-07-87 от 11.12.2019 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил. ПРЕКРАТЯВАМ образуваното административно производство по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр. Кочериново, ЕКАТТЕ 39116, община Кочериново, област Кюстендил за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 222.40 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-220/30.10.2019 г. на основание чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3 и ал. 4 и чл. 27 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие“, чл. 56, ал. 1 от АПК, във връзка с доклад с входящ № РД-07-64-1-1/20.12.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-07-64 от 05.11.2019 г., изменена със Заповед № РД-07-87 от 11.12.2019 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил. ПРЕКРАТЯВАМ образуваното административно производство по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Бараково, ЕКАТТЕ 02748, община Кочериново, област Кюстендил за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 221.87 KB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020 година, на основание чл.72б, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, подали декларации по чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и заявление по чл.37ж, ал.2 от ЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че заседания на комисиите за землищата на община Кочериново по чл.37ж, ал. от ЗСПЗЗ ще се проведат на 11.12.2019 г. в Общинска служба по земеделие – Кочериново. От 13:00 часа ще заседава комисия за землището на гр. Кочериново, от 14:00 часа за землището на с. Бараково, от 15:00 часа за землището на с. Стоб. Публикувано на 10.12.2019 г. 210.09 KB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване пасища, мери и ливади за календарната 2020г., на основание чл.72б, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи, уведомяваме всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ, подали декларации по чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и заявления по чл.37ж, ал.2 от ЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведат на 11.11.2019 г. в Общинска служба по земеделие –Кочериново от 10:00 часа ще заседава комисия за землище град Кочериново, от 11:00 часа за землище село Бараково, от 12:00 часа за землище село Стоб. Публикувано на 08.11.2019 г. 210.72 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-64 / 05.11.2019 г. на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на град Кочериново, с. Бараково и с. Стоб, община Кочериново за календарната 2020 година. Публикувано на 05.11.2019 г. 215.73 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271