18.07.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-226/30.12.2019 г. на основание чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3 и ал. 4 и чл. 27 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие“, чл. 56, ал. 1 от АПК, във връзка с доклад с входящ № ПО-09-1572/20.12.2019г. на комисия, назначена със Заповед № РД-07-67/05.11.2019г. изменена със Заповед № РД-07-85/11.12.2019г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил. ПРЕКРАТЯВАМ oбразуваното административно производство по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр. Дупница, ЕКАТТЕ 68789, община Дупница, област Кюстендил за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 218.43 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-223/30.12.2019 г. на основание чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3 и ал. 4 и чл. 27 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие“, чл. 56, ал. 1 от АПК, във връзка с доклад с входящ № ПО-09-1575/20.12.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-07-66 от 05.11.2019 г., изменена със Заповед № РД-07-86 от 11.12.2019 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил. ПРЕКРАТЯВАМ образуваното административно производство по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Крайници, ЕКАТТЕ 39339, община Дупница, област Кюстендил за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 221.58 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-205/30.12.2019 г. гр. Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи одобрява споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Тополница, ЕКАТТЕ 72758, община Дупница, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 1.30 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-206/30.12.2019 г. гр. Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи одобрява споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Дяково, ЕКАТТЕ 24791, община Дупница, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 1.30 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-204/30.12.2019 г. гр. Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи одобрява споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Бистрица, ЕКАТТЕ 04220, община Дупница, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 1.11 MB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020 година, на основание чл. 72б, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, подали декларации по чл. 37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и заявления по чл. 37ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведе на 12.12.2019 г. в Общинска служба по земеделие – Дупница, офис Дупница от 13:30 часа за землище гр. Дупница, от 13:45 часа за землище с. Крайници, от 14:00 часа за землище с. Бистрица, от 14:15 часа за землище с. Тополница, от 14:30 часа за землище с. Дяково. Публикувано на 12.12.2019 г. 212.68 KB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020 година, на основание чл. 72б, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, подали декларации по чл. 37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и заявления по чл. 37ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведе на 11.11.2019г. в Общинска служба по земеделие – Дупница, офис Дупница от 10:30 часа ще заседава комисията за землище гр. Дупница, от 11:00 часа за землище с. Крайници, от 11:30 часа за землище с. Бистрица, от 12:00 часа за землище с. Тополница, от 12:30 часа за землище с. Дяково. Публикувано на 08.11.2019 г. 212.45 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-66 / 05.11.2019 г. на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на град Дупница, с. Бистрица, с. Дяково, Крайници и с. Тополница, община Дупница за календарната 2020 година. Публикувано на 05.11.2019 г. 219.22 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271