20.07.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-207 /30.12.2019 г. гр. Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи одобрява споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Големо село, ЕКАТТЕ 15535, община Бобов дол, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 1000.51 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-217/30.12.2019 г. на основание чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3 и ал. 4 и чл. 27 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие“, чл. 56, ал. 1 от АПК, във връзка с доклад с входящ № ПО-09-1579/20.12.2019г. на комисия, назначена със Заповед № РД-07-68/05.11.2019г. изменена със Заповед № РД-07-84/11.12.2019г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил. ПРЕКРАТЯВАМ oбразуваното административно производство по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Паничарево, ЕКАТТЕ 55364, община Бобов дол, област Кюстендил за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 948.26 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-218/30.12.2019 г. на основание чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3 и ал. 4 и чл. 27 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие“, чл. 56, ал. 1 от АПК, във връзка с доклад с входящ № ПО-09-1581/20.12.2019г. на комисия, назначена със Заповед № РД-07-68/05.11.2019г. изменена със Заповед № РД-07-84/11.12.2019г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил. ПРЕКРАТЯВАМ oбразуваното административно производство по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Блато, ЕКАТТЕ 04371, община Бобов дол, област Кюстендил за календарната 2020 година. Публикувано на 30.12.2019 г. 894.65 KB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020 година, на основание чл. 72б, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, подали декларации по чл. 37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и заявления по чл. 37ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведе на 13.12.2019 г. от 13.00 часа в Общинска служба по земеделие – Бобов дол ще заседава комисията за землище село Големо село, Община Бобов дол. Публикувано на 10.12.2019 г. 96.89 KB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020 година, на основание чл. 72б, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, подали декларации по чл. 37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и заявления по чл. 37ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че заседания на комисията по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ , ще се проведат на 11.11.2019 г. в Общинска служба по земеделие – Бобов дол ще заседава комисията от 13:00 часа за землище с. Блато, от 14:00 часа за землище с. Големо село и от 15:00 часа за землище с. Паничарево. Публикувано на 08.11.2019 г. 96.40 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-68 / 05.11.2019 г. на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Блато, с. Големо село и с. Паничарево, община Бобов дол за календарната 2020 година. Публикувано на 05.11.2019 г. 214.29 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271