02.03.2024


Заповед N:РД-05-106/28.04.2017г. на Директора на ОДЗ - Кюстендил на основание чл.37ж ал.11 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Бистрица, община Дупница за календарната 2017г. 2.58 MB
Заповед N:РД-05-105/28.04.2017г. на Директора на ОДЗ - Кюстендил на основание чл.37ж ал.11 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Тополница, община Дупница за календарната 2017г. 1.53 MB
Заповед N:РД-05-104/28.04.2017г. на Директора на ОДЗ - Кюстендил на основание чл.37ж ал.11 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр.Дупница, община Дупница за календарната 2017г. 1.57 MB
Заповед № РД-05-79/04.04.2017г. на директора на ОД “Земеделие” - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ във връзка с §4, т. 4 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване за землището на с. Дяково, за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2016/2017 година. 917.92 KB
Заповед № РД-05-78/04.04.2017г. на директора на ОД “Земеделие” - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ във връзка с §4, т. 4 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване за землището на гр. Дупница, за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2016/2017 година. 496.39 KB
Заповед № РД-05-44/06.03.2017г. на директора на ОД "З" - Кюстендил, на основание § 4, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37б и чл. 37в от ЗСПЗЗ относно сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения в землища на община Дупница за стопанската 2016/2017г. 506.59 KB
Заповед № РД-05-46/06.03.2017г. на директора на ОД "З" - Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ във връзка са §3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, относно сключване на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в ИИС на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землища на община Дупница за календарната 2017 година. 937.27 KB
Заповед № РД-05-283/30.09.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне масиви за ползване за землището на гр. Дупница. Публикувана на 10.10.2016г. 637.41 KB
Заповед № РД-05-284/30.09.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне масиви за ползване за землището на с. Червен брег. Публикувана на 10.10.2016г. 990.38 KB
Заповед № РД-05-287/30.09.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне масиви за ползване за землището на с. Блатино. Публикувана на 10.10.2016г. 637.35 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271