06.12.2020

Go back
Обява Първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от ДПФ в Област Добрич за стоп. 2017/2018 за срок от една стопанска година за отглеждане на едногодишни полски култури - списък с имоти 96.14 KB
Обява Първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от ДПФ в Област Добрич за стоп. 2017/2018 за срок от една стопанска година за отглеждане на едногодишни полски култури - заповед, тръжни условия, образци на документи 189.17 KB
Обява Днес 20.06.2017 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-07-01-108/20.06.2017 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич e одобрено „Изменение на план за парцелиране за имот № 120009 част от „Стопански двор”, с. Бдинци, общ. Добричка, обл. Добрич, във връзка с чл.45б, ал.3 от ППЗСПЗЗ”. Заповедта за одобряване може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс. 75.00 KB


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712