21.05.2024


Срокове по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – споразумение/разпределение на ползването за стопанска 2023/2024 година и регламентираната процедура в ППЗСПЗЗ 57.50 KB
Заповед № РД 46-173/01.07.2022 г. на министъра на земеделието, с която са одобрени „Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) 1.46 MB
Срокове по прилагане на чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ - споразумение/разпределение на ползването за стопанска 2022/2023 година и регламентираната процедура в ППЗСПЗЗ 57.50 KB
Заповед РД 46-353 от 26.07.2018г. на Министъра на земеделието, храните и горите и Правила за регистрация на договорите за наем и за аренда на земеделска земя в общинските служби по земеделие 295.44 KB
Указания по прилагане на чл.37б и и чл.37в от ЗСПЗЗ и Глава седма "Ползване на земеделските земи" от ППЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 година 45.50 KB
Указания по прилагане на чл.37б и и чл.37в от ЗСПЗЗ и Глава седма "Ползване на земеделските земи" от ППЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 година 2.18 MB


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854