31.05.2023


Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2022г. на Областна дирекция "Земеделие“ Ямбол и общинските служби към нея 193.89 KB
Образци на заявления за Административно обслужване 1.48 MB
ПРИЛОЖЕНИЯ 1-6 към ХАРТА на КЛИЕНТА за стандарти за Административно обслужване 221.08 KB
ХАРТА на КЛИЕНТА от месец юни 2022г. 659.06 KB
НАРЕДБА за АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 80.83 KB
Вътрешни правила за административно обслужване 2022г. 235.50 KB
Заповед РД-04-63/30.05.2022г. за променено работно време 61.13 KB
Бланка Заявление за административни услуги 31.00 KB
Указания на ОД "Земеделие" Ямбол свързани с условията и реда за внасяне и изплащане на сумите по чл.37в от ЗСПЗЗ 102.00 KB
Указания на МЗХГ за изплащане от Областните дирекции "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми от имоти, определени за "бели петна" в споразумения 38.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854