04.03.2024


МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”- ВАРНА ПО ЧЛ.37И, АЛ.10 и АЛ.11 ОТ ЗСПЗЗ 1.77 MB
Заповед за утвърждаване на процедури, инструкции и документи за осъществяване на предварителен контрол в ОДЗ Варна и Мониторинг на дейностите в ОДЗ Варна 270.81 KB
Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив 117.05 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПАЗВАНЕ НА АКТИВИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА 299.02 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ВАРНА И ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ /ССЕВ/ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ 76.15 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБОРОТ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“- ВАРНА 122.58 KB
Стратегия за управление на риска в Областна дирекция „Земеделие“- Варна - 2021г 122.82 KB
Вътрешни правила за прилагане на системата за двоен подпис в Областна дирекция „Земеделие“ – Варна 188.90 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в Областна дирекция „Земеделие“-Варна 130.14 KB
Мониторинг на дейностите в ОДЗ Варна 70.26 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Varna 9000,
1, D-r Piskyuliev str.

PHONES:
(052) 621240
(052) 6212443