04.03.2024


Заповед № РД 46- 39/27.02.2024г. на Министъра на земеделието и храните за свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2024-2025г., находящи се на територията на област Варна и списък- приложение №1, представляващо неразделна част от заповедта - публикувана на 01.03.2024г 1.73 MB
ПОКАНА изх. № РД-07-61-1/27.02.2024 г. за избор на правоспособно лице по ЗКИР за изготвяне на План на новообразуваните имоти за имот с идентификатор 05978.47.1 по КККР на с. Бояна, община Вълчи дол, област Варна с площ 27 914 кв.м. по реда на чл.45, ал.3 от ППЗСПЗЗ - публикувана на 27.02.2024 479.48 KB
ПОКАНА изх. № РД-07-60-1/27.02.2024 г. за избор на правоспособно лице по ЗКИР за изготвяне на План на новообразуваните имоти за имот с идентификатор 03811.41.105 по КККР на с. Бенковски, община Аврен, област Варна с площ 414 кв.м. по реда на чл. 45, ал. 3 от ППЗСПЗЗ - публикувана на 27.02.2024г 478.56 KB
ПОКАНА изх. № РД-07-59-1/27.02.2024 г. за избор на правоспособно лице по ЗКИР за изготвяне на План на новообразуваните имоти за имот с идентификатор 21484.25.56 по КККР на с. Добрина, община Провадия, област Варна с площ 32 789 кв.м. по реда на чл.45, ал. 3 от ППЗСПЗЗ - публукивана на 27.02.2024 479.89 KB
Заповед № РД 24-04-78/23.02.2024 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”– гр. Варна за откриване на процедура за провеждане на първи търг с тайно наддаване за придобиване на право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8, изр.второ от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 56 з, ал. 1, ал.2 и ал. 3 от ППЗСПЗЗ за земи, частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, находящи се в Стопански двор в с.Белоградец, общ.Ветрино, Стопански двор в гр.Девня, общ.Девня и Стопански двор в с.Николаевка, общ.Суворово, област Варна , обявена във вестник „Труд нюз” брой 48(25 799) от 26 февруари 2024г. - публикувана на 26.02.2024 12.20 MB
Одобрен на 01.02.2024г Протокол от 01.02.2024г. от 13:00 часа за избор на независим оценител по Покана, изх. № РД-07-26-1/26.01.2024г. на ОД „Земеделие“-Варна, изготвена на основание Заповед № РД 24-07-26/26.01.2024г. на Директора на ОД „Земеделие” – Варна - публикуван на 01.02.2024 2.72 MB
Протокол от проведено заседание на 12.01.2024 г. на комисията, назначена със Заповед № РД 23-07-340/19.12.2023 г. на директора на ОД „Земеделие” – Варна за разглеждане на постъпили възражения срещу Протокол от 20.12.2023 г. от проведен общ търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор 78519.612.34 по КККР на с.Цонево, община Дългопол и поземлен имот с идентификатор 32442.37.2 по КККР на с.Изворник, община Вълчи дол, област Варна - публикуван на 12.01.2024 363.60 KB
Уведомление до Б.Липчев - публикувано на 30.11.2023 82.75 KB
Уведомление до В.Паликова - публикувано на 30.11.2023 87.67 KB
Индикативен график с номера на физически блокове за извършване на специализирани теренни проверки за територията на Област Варна, с цел актуализиране границите и начина на трайно ползване на физически блокове и границите на специализиран слой „Постоянно затревени площи за косене”, на основание Заповед № РД- 09 -1124/27.10.2023г. на Министъра на земеделието и храните в периода 07.11.2023г. – 24.11.2023г. 265.56 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Varna 9000,
1, D-r Piskyuliev str.

PHONES:
(052) 621240
(052) 6212443