24.01.2021


Вътрешни правила за организирине, събиране и контрол на приходите по бюджета на ОД"Земеделие" - Разград, утвърдени със Заповед № РД 11-245/29.12.2010г. 2.61 MB
Вътрешни правила за ред и достъп до активи и извършване на инвентаризация в ОД"Земеделие" - Разград, утвърдени със Заповед № РД 11-245/29.12.2010г. 1.86 MB
Вътрешни правила за документооборота на счетоводните документи на ОД"Земеделие" - Разград, утвърдени със Заповед № РД 11-150/30.06.2011г. 5.98 MB
ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" РАЗГРАД 106.08 KB
Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 73.12 KB
Заповед № РД 09-157 от15.03. 2011 г. за одобрени минимални количества ягоди и малини 126.80 KB
Заповед № РД 09-158 от 15.03.2011 г. за одобрени изкупвачи и първи преработватели на ягоди и малини по Наредба № 6/12.03.2008г. за условията и реда за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка / ДВ бр. 31 от 21.03.2008г./ 164.10 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5


ADDRESS:

Razdrad 7200,
10, N.Y.Vaptzarov str.

PHONES:
tel. (084) 616 011