02.06.2023

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

Протокол №1/31.03.2023 г. от проведен търг с тайно наддаване за продажба на земя по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ в землищeто на с. Чубра, общ. Сунгурларе. В седем дневен срок от обявяването участниците в търга могат да направят писмени възражения до тръжната комисия/ - публикуван на 03.04.2023 г. 963.78 KB
Протокол №1/15.03.2022 г. от проведен общ търг по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост, представляващи земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ - публикуван на 21.03.2022 г. 138.00 KB
Заповед №РД-04-28/28.02.2022 г. на Директора на ОД"З" Бургас за одобряване на ЧИ на ПНИ за ПИ 81582.200.1 с. Чубра, общ. Сунгурларе, обл. Бургас - публикувано на 02.03.2022 г. 311.28 KB
Заповед №РД-04-8 от 26,01,2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" Бургас за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал. 9 от ЗСПЗЗ, за земеделски земи - стопански двор с. Росен, общ. Созопол, публикувана на 27.01.2022 г. 98.43 KB
З А П О В Е Д №РД -04-594/ 23.12.2021 г. на Директора на ОД "Земеделие" Бургас за одобряване на План на новообразуваните имоти, засягащ ПИ с идентификатор 20273.67.49 с площ 7 352 кв.м. /бивш имот №000090 по КВС/ по КККР на с. ДЕБЕЛТ, общ. СРЕДЕЦ, обл. БУРГАС и отреждането му като свободен терен, годен за земеделско ползване и не подлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ - публикувана на 29.12.2021 г. 64.65 KB
Обявление за изготвена Заповед №РД-04-418/25.10.2021 г. на Директор ОД"З" за ЧИ на ПНИ, засягащо ПИ 12591.247.3 и ПИ12591.247.4 по КККР на с. Вълчин, общ. Сунгурларе-публикувано на 25.10.2021г. 375.13 KB
Заповед №РД-04-409/12.10.2021 г. на Директора ОД“Земеделие“ Бургас за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в землище с. Росен, общ. Созопол и гр. Бургас - кв. Горно Езерово, публикувана на 13.10.2021 г. 710.37 KB
Заповед №РД-04-410/12.10.2021 г. на Директора ОД“Земеделие“ Бургас за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в землище гр. Средец, общ. Средец, публикувана на 13.10.2021 г. 608.92 KB
ОБЯВЛЕНИЕ изх. № РД-12-05-194-20/29.09.2021 г. за изготвена заповед за одобряване на План на новообразувани имоти засягащ ПИ с идентификатор 06776.55.109 с площ 3.700 дка по КККР на с. Брястовец, общ. Бургас, обл. Бургас от стопански двор на бивша организация по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ-публикувано на 29.09.2021г. 439.17 KB
ОБЯВЛЕНИЕ изх. № РД-12-05-333-7/31.08.2021 г. за изготвена Заповед № РД-04-141/31.08.2021 г. на директора на ОД „З“ - Бургас -публикувано на 31.08.2021г. 66.38 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg