24.10.2020


16.02.2016г. важно!!! НАРЕДБА № 23 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА НА ЗЪРНО 1.81 MB
01.10.2015 Наредба No3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (изменения от 28.04.2015 г.) 349.24 KB
Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи 261.60 KB
ново НАРЕДБА № 5 ОТ 10 МАРТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ПО СХЕМИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ И ЗА ОБЩИТЕ И РЕГИОНАЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ПОСТОЯННИ ПАСИЩА 293.09 KB
ново НАРЕДБА № 2 ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ 772.86 KB
ново НАРЕДБА № 5 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 1.74 MB
ново НАРЕДБА № 105 ОТ 22 АВГУСТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ 306.46 KB
Наредба № 23 от 13-ти декември 2007 г. за управление на националната млечна квота 271.76 KB
Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани 1.36 MB
Наредба № 4 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост 1.88 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Plovdiv 4000,
122, Maritza bul.

PHONES:
tel. (032) 63 40 22
fax: (032) 62 87 30