23.04.2024


НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЪРНО 17.21 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно Приложение № 1 към чл. 4, ал.2 от Наредба №23/29.12.2015г. 16.52 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за местата за съхранение наличното количество зърно в тях. Приложение № 2 към чл. 11, ал.1 от Наредба №23/29.12.2015г. 37.50 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за количеството произведено зърно Приложение № 3 към чл. 14, ал.1от Наредба №23/29.12.2015г. 17.58 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за преработеното количество зърно Приложение № 7 към чл.19,ал.1от Наредба №23/29.12.2015г. 16.28 KB
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – КЮСТЕНДИЛ, ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ 102.50 KB
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ Видове декларации по Наредба 23/29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг пазара на зърно и срокове за подаване им 34.50 KB
НАРЕДБА № 23 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА НА ЗЪРНО 57.88 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271