16.01.2021


И З Г О Т В Я Н Е Н А С К И Ц А Н А И М О Т 72.50 KB
Съгласуване на подробни устройствени планове на инфраструктурни обекти . 70.00 KB
Заверяване на издадена скица на имот и/или копие от картата на масивите за ползване. 67.50 KB
Устни справки по КВС, картата на масивите за ползване и придружаващите ги регистри 71.00 KB
Справка за налична информация от регистъра на собствениците 69.00 KB
Справка за налична информация от регистъра за масив 67.50 KB
Предоставяна на баланс по характеристики 70.50 KB
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я Н А Р А З В Ъ Д Н И Ф Е Р М И И С Т О П А Н С Т В А З А П Р О И З В О Д С Т В О Н А Ч И С Т О П О Р О Д Е Н И Х И Б Р И Д Е Н М А Т Е Р И А Л О Т П Т И Ц И 73.00 KB
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я Н А Р А З В Ъ Д Н И Ф Е Р М И И С Т О П А Н С Т В А З А П Р О И З В О Д С Т В О Н А Ч И С Т О П О Р О Д Е Н И Х И Б Р И Д Е Н М А Т Е Р И А Л О Т З А Й Ц И 74.00 KB
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я Н А Д О Г О В О Р З А А Р Е Н Д А И Л И Н А Е М И И З Д А В А Н Е Н А Т А Л О Н З А А Р Е Н Д А И Н А Е М 68.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271