04.03.2024


Наредба №23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара за зърното 52.99 KB
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (обн.,ДВ, бр. 102 от 2004 г.; изм., бр. 59 от 2015 г.) 949.97 KB
НАРЕДБА № 16 ОТ 28 МАЙ 2010 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 881.45 KB
Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост 2.30 MB
НАРЕДБА № 15 ОТ 8 МАЙ 2009 Г. ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ ГОВЕДА, СВИНЕ И ОВЦЕ ПО СКАЛАТА НА ОБЩНОСТТА EUROP, ДОКЛАДВАНЕ НА ЦЕНИТЕ И ПРОВЕРКА В КЛАНИЦИТЕ 1.03 MB
НАРЕДБА № 11 ОТ 15 МАЙ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАЦИОННИ ПРОГРАМИ 5.37 MB
Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители 1.99 MB
НАРЕДБА № 49 ОТ 5 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ 2.30 MB
НАРЕДБА № 6 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА АРЕНДА В ПОЗЕМЛЕНИТЕ КОМИСИИ 290.06 KB
Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи (загл. изм. - дв, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.) 1.09 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Varna 9000,
1, D-r Piskyuliev str.

PHONES:
(052) 621240
(052) 6212443