04.03.2024


З А П О В Е Д № РД-18-10-329 /29.08.2018 на Директора на ОД "Земеделие" Варна, във връзка с определяне на работно време на служителите от Общинска служба по земеделие-Дългопол 275.00 KB
ЗАПОВЕД № РД-17-10-274 /31.05.2017г на Директора на ОД "Земеделие" Варна 272.00 KB
Заповед РД09-575 от 19.08.2015г на Министъра на МЗХ за извършване на специализирани теренни проверки на физически блокове 2015 г. 158.00 KB
Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землище Кичево, община Аксаково за стопанската -2010/2011г - публикувана на 10.11.2014г 66.27 KB
ново Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землище Климентово, община Аксаково за стопанската -2010/2011г - публикувана на 09.10.2014 351.50 KB
Заповед N РД 46-288 от 06.03.2015 г. на Министъра на земеделието и храните относно одобрен и окончателен обхват на специализирания слой "Постоянно затревени площи" 376.94 KB
Заповед N РД 46-287 от 06.03.2015 г. на Министъра на земеделието и храните относно одобрен окончателен специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за Кампания 2014. 721.84 KB
Заповед РД15-10-2 от 05.01.2015г на Директора на ОД"Земеделие" Варна, във връзка с проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ - с.Манастир и с.Снежина общ.Провадия, обл.Варна 863.64 KB
Заповед РД15-10-3 от 05.01.2015г на Директора на ОД"Земеделие" Варна, във връзка с проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ - с.Попович, общ.Бяла, обл.Варна 146.42 KB
Заповед РД09-88 от 13.02.2014 на МЗХ за удължаване срока по прием на първпначални декларации, във връзка с прилагане на схема "Намалаена акцизна ставка върху газьола" 38.42 KB
Заповед РД46-216/22.05.2013 на Министъра на земеделието и храните, относно одобрени образци на документи по Глава пета "А" от ЗСПЗЗ и Глава седма от ППЗСПЗЗ 426.15 KB
ново Заповед РД09-1273 от 05.11.2012 на МЗХ във връзка със Заповед № 95/30.09.2010г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Варна 2.01 MB
Цели на администрацията за 2012год. 95.18 KB
ЗАПОВЕД № РД 11-10-152/05.05.2011 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Варна във връзка с разпоредбите на чл. 37в, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 63.50 KB
Заповед N РД11-10-335/02.08.2011г. на Директора на ОД "Земеделие" Варна, във връзка с прилагане на разпоредбите на чл.34, ал.6,8 и чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ 218.79 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Varna 9000,
1, D-r Piskyuliev str.

PHONES:
(052) 621240
(052) 6212443