12.06.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

КОНВЕНЦИЯТА, съставена на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз, за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз ( Обн. с ОВ. бр.195 от 25 Юни 1997г.), дава определение на два вида корупция - пасивна и активна. По смисъла на конвенцията :
пасивна корупция е умишленото действие на служител, което пряко или чрез посредник иска или получава облаги от какъвто и да е вид за себе си или за трета страна, или което приема обещание за такава облага, за да извърши или да не извърши действие по служба, или да наруши служебните си задължения при осъществяване на функциите си. По смисъла на конвенцията,
активна корупция е умишленото действие на всяко лице, което обещава или дава, пряко или чрез посредник, облага от какъвто и да е вид на служител, за себе си или за трета страна, за да извърши или да не извърши действие по служба, или да наруши служебните си задължения при осъществяване на функциите си. Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, ратифицирана със закон, приет от 38-ото Народно събрание на 10 май 2000 г., в сила от 1 ноември 2003 г.,
корупция е „искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.”
Сигнал за незаконни или неправилни, пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията, както и сигнали по повод качеството на предоставяните административни услуги, можете да изпратите по един от следните начини:
- на e-mail:odzg-bourgas@mbox.contact.bg;
-  на адреса на Областна дирекция «Земеделие» Бургас- «Цар Иван Шишман» № 8 ет. 1; тел. за връзка 056 844303
- чрез кутия за сигнали и предложения, намираща се в сградата на Областна дирекция «Земеделие» Бургас

 

Не се разглеждат:

- анонимни сигнали;
- сигнали, в които са изнесени данни за нарушения извършени преди повече от 2 години;
- сигнали за нарушения по отношение, на които е извършена проверка и е постановено решение освен,
ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.
Сигналите, които се подават в Областна дирекция «Земеделие» Бургас следва да са относими само и единствено към нарушения, извършени от служители на дирекцията. Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация, която да потвърждава изнесените от сигналоподателя данни за нарушения. При необходимост следва да се представят допълнителни данни и информация по законоустановения ред.
Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.

 Contact Details: ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg