ПРАВИЛНИЦИ

LEX.BG Правилник за прилагането на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ)

LEX.BG Правилник за прилагане на закона за горите (ППЗГ)

LEX.BG - Правилник за прилагането на закона за възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския фонд (ППЗВСГЗГФ)

LEX.BG Правилник за прилагане на закона собственастта и опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ)

Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ)

LEX.BG Правилник за прилагане на закона за държавната собственост (ППДС)