новини
Всички новини

August 10, 2021

До 20 август се ограничава косенето на трева и машинното почистване в постоянно затревените площи и обработваемите земи в страната.

От 5 август 2021 г. до 20 август, включително, се забранява поддържането на постоянно затревените площи и обработваемите земи в състояние, годно за производство. Забраната се налага поради множеството пожари в страната през последните дни. Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков се ограничава косенето на трева, машинно почистване (мулчиране), включително и почистване на храсти. Причината е, че при тези дейности досегът на селскостопанската техника с камъни може да предизвика искри, които да доведат до възникване на пожар.

Предвид ограниченията, за посочения период земеделските стопани ще бъдат освободени от задължението да поддържат постоянно затревените площи и обработваемите земи и няма да търпят административни санкции от Държавен фонд „Земеделие“.

МЗХГ напомня, че паленето на стърнища е забранено и подобни действия се санкционират. При неспазване на предписанията директорите на областните дирекции „Земеделие“ в страната ще съставят актове за установяване на административните нарушения, съгласно Закона за защита при бедствия.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец МАЙ 2023 г. - публикувано на 29.05.2023 год. 63.55 KB
Покана за избор за независим оценител, вписан в Регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти по реда на чл.56а, ал.4 и 56ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ; 65.85 KB
Покана за избор за независим оценител, вписан в Регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за изготвяне на пазарни оценки на земеделски земи и трайни насаждения от Държавния поземлен фонд по реда на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 37п, ал. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 105, ал. 7 и ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл.112, ал.1, т.2 от ППЗСПЗЗ. 66.62 KB
График за извършване на проверки през месец МАЙ 2023 г. по прилагане разпоредбите на Наредба № 23/29.12.2015 г. в област Търговище - обявен на 25.04.2023 год. 62.88 KB
Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец АПРИЛ 2023 г. - публикувано на 25.04.2023 год. 63.90 KB
Заповед № РД-04-121 от 19.04.2023 г. за откриване на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлени имоти – частна държавна собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, на територията на с. Вардун, общ. Търговище, с. Садина, общ. Попово и с. Висок, общ. Омуртаг, обл. Търговище. Тръжни документи. 427.28 KB
Заповед № РД-04-117 от 12.04.2023 г. за класиране на кандидатите в проведен таен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за придобиване право на собственост на поземлен имот 10121.304.522 с площ 612 кв.м. по КККР на с. Вардун, общ. Търговище, обл. Търговище, обл. Търговище. 67.44 KB
Класиране в проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлени имоти – частна държавна собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, на територията на с. Вардун, общ. Търговище, с. Садина, общ. Попово и с. Горско Абланово, общ. Опака, обл. Търговище, обявен със Заповед № РД-04-54 от 28.02.2023 г. 78.15 KB
Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 и ал.3 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец МАРТ 2023 г. - публикувано на 27.03.2023 год. 63.91 KB
График за извършване на проверки през месец АПРИЛ 2023 г. по прилагане разпоредбите на Наредба № 23/29.12.2015 г. в област Търговище - обявен на 27.03.2023 год. 62.55 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »