29.10.2020


Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжносттa: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОСЗ – Казанлък - публикувано на 24.08.2020 70.00 KB
Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжносттa: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в ОСЗ – с. Братя Даскалови - публикувано на 24.08.2020г. 70.00 KB
Система за определяне на резултатите от конкурса за длъжностите: „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – с. Братя Даскалови и „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – гр. Казанлък – публикувано на 11.08.2020 г. 85.50 KB
ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА за длъжността: „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в Общинска служба по земеделие - с. Братя Даскалови - публикувано на 05.08.2020 г. 16.85 KB
ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА за длъжността: „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в Общинска служба по земеделие - гр. Казанлък - публикувано на 05.08.2020 г. 16.73 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие с. Братя Даскалови – публикуван на 03.08.2020 г. 69.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие гр. Казанлък – публикуван на 03.08.2020 г. 69.50 KB
Обявление за конкурс за длъжностите: "старши експерт" в Общинска служба по земеделие - с. Братя Даскалови и "младши експерт" в Общинска служба по земеделие - гр. Казанлък - публикувано на 17.07.2020 г. 45.50 KB
Класиране на кандидатите, участвали в проведения конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – гр. Мъглиж, в Главна дирекция „Аграрно развитие“ при ОД „Земеделие“ – гр. Стара Загора 70.00 KB
И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността: „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – гр. Мъглиж - публикувано на 08.05.2020 г. 23.70 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »