19.07.2024


Go back
Заповед търг Заповед и приложения за провеждане на търг първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Сливен за стопанската 2019-2020 1.01 MB
Заповед Заповед за определяне свободните земеделски земи от ДПФ след проведена втора тръжна сесия. Публбикувана на 05.02.2019 г 109.00 KB
Заповед Заповед -определени свободни земеделски земи от ДПФ по общини след проведена тръжна сесия. 124.50 KB
Заповед Заповед на Директора на ОДЗ-Сливен за обявяване на пожароопасен сезон. 659.85 KB
Заповед Заповед за одобряване на протокол от заседанието на комисията по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ за землища Езеро, Съд.поле, Млекарево, Богданово, общ. Нова Загора. Обявена на 03.05.2018 г. 94.50 KB
Заповед Заповед за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведения на 16.02.2018 год. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на поземлени имоти частна държавна собственост, не заети със сгради и съоражения , бивша собственост на заличените организации по § 12 и § 29 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, за землище с. Блатец, общ. Сливен. 117.50 KB
Заповед Заповед за определяне на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2018-2019 година 119.50 KB
Заповед Заповед на Директора на ОД "Зеимеделие" гр. Сливен за обявяване на търг по реда на чл. 27, ал. 8 от от ЗСПЗЗ на имоти частна държавна собственост /незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличените организации по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ. Обявена на 15.01.2018 г. 111.50 KB
Заповед Заповед на Директора на ОД "Земеделие"-Сливен, относно останалите свободни земеделски земи от ДПФ в Област Сливен след проведен търг. 87.00 KB
Заповед Заповед №РД-10-173/17.10.2017 г на Директора на ОД "Земеделие" гр. Сливен за свободни земи от държавен поземлен фонд. 86.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg