07.02.2023


Всички новини

18.05.2022 г.

Конкурс за свободна длъжност - Главен юрисконсулт на ОД Земеделие - Силистра

Областна дирекция „Земеделие“ – Силистра, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с  чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед РД-04-38 / 17.05.2022г.

ОБЯВЯА  КОНКУРС

за длъжността Главен юрисконсулт“ в Дирекция „Административно – правна, финансово – стопанска дейност и човешки ресурси“, Областна дирекция „Земеделие“ – Силистра – 1 щатна бройка

            І. Минимални и специфични изисквания за заемане на конкурсната  длъжност съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

       Образование – висше;

       Образователно-квалификационна степен магистър, специалност  Право;

       Професионален опит – 3 години или минимален ранг за заемане на длъжността  ІV младши ранг;

       ІІ. Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

       Да притежава юридическа правоспособност, съгласно Закона за съдебната власт;

       ІІІ. Други:

       Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура;

ІV. Допълнителни умения и квалификации,  носещи предимство на кандидатите:

Компютърни умения – работа с MS Word, MS Excel и ползване на интернет;

Свидетелство за управление на МПС категория В.

V. Начин за провеждане на конкурса:

- Решаване на тест за познанията от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;

- Интервю;

VІ. Необходими документи , които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

1.  Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

2.   Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

3. Копие от документи за придобита образователно–квалификационна степен и допълнителни квалификации;

4.   Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

5. Копие на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобитият ранг като държавен служител;

VІІ. Срок за подаване на документите -  до 30.05.2022г. включително.

VІІІ. Място за подаване на документите: Кандидатите следва да представят  документите си в Областна дирекция „Земеделие“ – Силистра  лично или чрез пълномощник, на адрес: гр. Силистра, ул. „Христо Смирненски“ № 2, ет. 4, стая 22, от 9:00 до 12.00 часа и от 13:00 до 17:30 часа.

ІХ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъци или други съобщения, свързани с конкурса: Информационното табло на Областна дирекция „Земеделие“ – Силистра, гр. Силистра, ул. „Христо Смирненски“ № 2, ет. 3 и на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие“ – Силистра.

            Х. Минимален размер на основна заплата за длъжността – 730 лева

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Д-Р РАДКО СЛАВОВ  /П/

Директор на

Областна дирекция „Земеделие“ Силистра


Заявление по чл. 17 ал. 2

Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

АДРЕС:
гр. Силистра 7500,
ул. "Хр. Смирненски" 2 ет 3,4.


ТЕЛЕФОНИ:

тел. /факс:(086) 822 063

                  (086) 821 989

отдел Агростатистика

(086) 821 766 

.

e-mail адреси:

odz.silistra@gmail.com

 ODZG_Silistra@mzh.government.bg


Телефони за оперативна информация:

 (086) 821 989

 
 


 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА

 


 

ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

zarno.silistra@gmail.com