11.04.2021


Новини

Всички новини

13.11.2020 г.

Процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.56з, ал.1 от ППЗСПЗЗ на имоти - частна държавна собственост находящи се в Яребица и Прохлада, общ. Дулово

Описание: lav4e република българия

 министерство на земеделиетО, храните и горите

 областна дирекция земеделие”– гр.силистра

 

З А П О В Е Д

№ РД 09 – 129 / 11.11.2020г.

гр.Силистра

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“, ДВ бр.7/27.01.2010г.(посл.изм.и доп. ДВ, бр.40/05.05.2020г.), във връзка с чл.27, ал.8 от Закона за  собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. чл.56з, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), заповед № РД46-164/04.05.2020г.на МЗХГ за упълномощаване и писма с изх.рег.№ 66-4600 от 15.10.2020г., изх.№ 665163/04.11.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите, изразяващо съгласие за започване на процедура за обявяване на търг по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на имоти – частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи  на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Откривам процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.56з, ал.1 от ППЗСПЗЗ  на имоти  - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличените организации по §12 и § 29 от ПЗР на ЗИД на  ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи за възстановяване, както следва:

Община

Землище

№ на имота по КККР

Площ дка

Начална тръжна цена/лв./

Депозит /лв./

Дулово

Прохлада

58709.20.11

4,532

19323.00

1932.30

Дулово

Яребица

87504.6.204

1,613

7191.00

  719.10

II. Условия за участие:

Право на участие в търга имат всички заинтересовани лица – физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.

III. Място и срок за получаване и подаване на документите за участие в търга:

Документите за участие в търга се получават и подават в сградата на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Силистра, ул.“Христо Смирненски“ № 2, ет.3, стая 17 всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч., в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на публикуване на заповедта в местен вестник.Документи за участие могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на дирекцията www.mzh.government.bg/odz-silistra/bg/home.

IV. Подаване на документи за участие в търга

Заявителите или писмено упълномощено от тях лице  с нотариална заверка на подписа, подават в Областна дирекция „Земеделие“ гр.Силистра, заявление по образец, утвърден от Министъра на земеделието, храните и горите, в което се посочват местонахождението, номерът и площа на поземления имот и предлаганата цена в цяло число в лева за имота, изписана с цифри и думи, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.За всеки имот се подава отделно заявление.При подаване на заявлението се представя документ за самоличност на заявителя или упълномощеното лице и се прилагат:

  • Нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;
  • В заявлението се посочва Единен идентификационен код по БУЛСТАТ, съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато заявлението се подава от юридическо лице или едноличен търговец ;
  • Платежен документ за внесен депозит в оригинал, когато плащането не е извършено по електронен път;
  • Протокол от заседание на съответния оправомощен орган, съдържащ решение за закупуване на държавните имоти – предмет на продажбата, когато заявлението се подава от юридическо лице или едноличен търговец;
  • Декларация за свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия за обстоятелствата по чл. 56к, ал. 11 от ППЗСПЗЗ.
  • Декларация за събиране, съхраняване и обработване на лични данни, във връзка с  Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04. 2016г., относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива  95/46/ЕО.

Заявленията за участие в търга да са запечатани в непрозрачен плик адресиран до Областна дирекция „Земеделие“ гр.Силистра с надпис „участие в търг – съгласно Заповед РД 09-129/11.11.2020г.“ Заявленията да се завеждат в отделен входящ дневник с входящ номер, отбелязване на дата и час на подаване.

Заявления, представени в незапечатан плик са недействителни. Не се допускат до участие в търга кандидатите, чиито заявления са подадени след срока или не отговарят на изискванията на чл.56к от ППЗСПЗЗ.

V. Начална тръжна цена и размер на депозита за участие в търга:

Началната тръжна цена на имотите е определена по реда на чл.56ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. Депозитът за участие е 10 % от началната тръжна цена на имота, съгласно чл.56з, ал.8 от ППЗСПЗЗ. Върху него не се начислява лихва и не подлежи на връщане при отказ от сключване на договор. Банковото бордеро /оригинал/ за внесения депозит се представя заедно с документите за участие в търга.

  • Условия за внасяне на депозита:

Плащанията да се извършват в български лева, по банков път по сметка на  ОД „Земеделие“ гр.Силистра, както следва:

Уни Кредит Булбанк АД – Клон Силистра,

IBAN: BG 44 UNCR 7000 3319 6854 71,

BIC: UNCRBGSF

Основание за плащане: депозит за участие в търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ (като се изписва  номера и местонахождението на поземления имот)

VI. Директорът на ОД“Земеделие“ – Силистра в 3 – дневен срок от изтичане на крайния срок за подаване на заявленията за участие в търг, назначава със заповед състава на тръжната комисия, която в 14 – дневен срок разглежда заявленията, класира предложенията и определя спечелилия търга кандидат за всеки имот.

VII. Търгът се провежда само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие.Търгът се счита за спечелен от участника, който е предложил най-висока цена за имота.За резултатите от търга комисията съставя протокол по реда на чл.56м от ППЗСПЗЗ.Съгласно чл.56м, ал.2 от ППЗСПЗЗ, протоколът се обявява на посоченото в настоящата заповед място, като в 7 – дневен срок от обявяването му, участниците в търга могат да направят писмени възражения до тръжната комисия.Тръжната комисия се произнася по възраженията в 5-дневен срок, като за разглеждането им се съставя протокол, в който се посочват мотивите за приемането или за отхвърлянето им.Протоколът се подписва  от членовете на тръжната комисия и се обявява на посоченото в заповедта място.

  • Място за обявяване на протокола за резултатите от търга - информационното табло на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Силистра, ул. „Христо Смирненски“ № 2, ет.3 и на интернет страницата на дирекцията: www.mzh.government.bg/odz-silistra/bg/home,
  • В случаите по чл.56н от ППЗСПЗЗ, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване. Председателят на тръжната комисия, уведомява по реда на ГПК кандидатите, предложили една и съща цена за имот, за деня, часа, условията и реда за провеждане на търга с явно наддаване. Председателят обявява началната цена, която е равна на предложената от кандидатите при търга с тайно наддаване цена, увеличена с една стъпка за наддаване в размер на 100 /сто/ лева.На първо място в явния търг се класира кандидатът, предложил най – висока цена за даден имот.При явяване само на един кандидат  за даден имот, същият се обявява за спечелил търга при обявената от него тръжна цена в търга с тайно наддаване. 

 Председателят на тръжната комисия представя протоколите от търга, заявленията и приложенията към тях и възраженията за одобряване от министъра на земеделието, храните и горите или упълномощено от него длъжностно лице  в 3 - дневен срок от произнасяне по възраженията.В 7-дневен срок от одобряване на протоколите, министърът на земеделието, храните и горите или упълномощено от него длъжностно лице със заповед, определя класираните на първо и второ място кандидати.Заповедта се публикува на интернет страницата  на Министерство на земеделието, храните и горите и на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Силистра - www.mzh.government.bg/odz-silistra/bg/home, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.ОД“Земеделие“ – Силистра уведомява участниците  в търга по реда на АПК.Когато в 14 (четиринадесет) дневен срок от влизане в сила на заповедта, лицето спечелило търга не внесе цената на имота, дължимите данъци, такси, разходи по чл.56ш от ППЗСПЗЗ и режийни разноски, директорът на ОД“Земеделие“ уведомява по реда на АПК,  класирания на второ място кандидат.

За прехвърляне правото на собственост върху земите по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, министърът на земеделието, храните и горите или упълномощено от него длъжностно лице сключва договор в писмена форма с лицата спечелили търга, след заплащане на цената на имота, дължимите данъци, такси, режийни разноски  по сметка на МЗХГ  -  BG 97 BNBG 9661 3000 1500 01, БНБ-ЦУ гр.София. Договорът подлежи на вписване в службата по вписвания за сметка на купувача.

VIII.Условия за връщане на депозита  - Депозитът на спечелилия търга участник се прихваща от цената на придобиване на имота. Внесените депозити от некласираните кандидати се възстановяват в 7 – дневен срок след приключване на търга, а депозитът на кандидата класиран на второ място  - след подписване на договора със спечелилия кандидат.Депозитите на кандидатите класирани на първо и второ място не се възстановяват, в случай на отказ за сключване на договор.Депозитът на обжалвалия търга участник се възстановява след влизане в сила на съдебното решение.  

IX. Настоящата заповед да се  публикува на интернет страницата на ОД“Земеделие“  Силистра, на страницата на Министерство на земеделието, храните и горите и в един местен вестник, най – малко 30 календарни дни, преди крайния срок за подаване на заявленията за участие в търга.

Заповедта да се постави в 3-дневен срок от издаването й на място с публичен достъп – информационните табла на ОД“Земеделие“ – Силистра, Общинска служба по земеделие гр.Дулово, Община Дулово, Кметство с. Прохлада, общ.Дулово, обл.Силистра  и Кметство с. Яребица, общ.Дулово, област Силистра

ГИНКА КАТЕВА ………………………..        

Директор ОД ”Земеделие” - Силистра 


По долу или от секция "Актуално" може да изтеглите образците на документите за участие в търгаЗаповед Яребица и Прохлада


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark