11.04.2021


Новини

Всички новини

28.09.2020 г.

Процедура за провеждане на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в област Силистра за стопанската 2020/2021 г.

република българия

министерство на земеделието, храните и горите

областна дирекция “земеделие” – силистра

7500 Силистра, ул. “Христо Смирненски”№2,ет. 3, пк 5 тел./факс 086/822 063; 822 186; 821 989                           Е-mail: odzg_Silistra@mzg.government.bg

З А П О В Е Д

№ РД 09 – 104/25.09.2020г.

гр. Силистра,

  На основание чл.24а, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 47ж, ал.1 и ал. 4 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и Заповед № РД 46-143/20.03.2020г. на министъра на земеделието, храните  и горите, обнародвана в ДВ., бр. 35 от 10.04.2020 г., публикувана във вестник „Труд“ на 13.04.2020 г., и писма на МЗХГ с изх. № 66 – 2886/10.06.2020 г. за изразяване на съгласие за обявяване на първа тръжна сесия и изх. № 66-4975/23.09.2020 г. за изразяване на съгласие за обявяване на втора тръжна сесия за стопанската 2020/2021 година.

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Откривам процедура за провеждане на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Силистра за стопанската 2020/2021 г. за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и технически смеси, за създаване на трайни насаждения, както следва:

1.1.  За отдаване под наем на земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Силистра, с начин на трайно ползване – стопански двор – нива/изоставена земя,  за отглеждане на едногодишни полски култури, за срок от една стопанска година – 2020/2021г., съгласно приложения списък  с имоти от ДПФ.

1.2.  За отдаване под аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Силистра, за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и технически смеси – за срок от пет стопански години, съгласно приложения списък  с имоти от ДПФ.

1.3.  За отдаване под аренда на земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за създаване и отглеждане на трайни насаждения, съгласно приложения списък  с имоти от ДПФ, като срока за отдаване зависи от вида на насаждението съгласно Наредба за базистните цени на трайните насаждение.

2. Обект на търга са свободните земеделски земи от ДПФ, подробно описани по общини, землища, имоти, начин на трайно ползване, форма на отдаване (наем, аренда), срок за предоставяне, начална тръжна цена и размер на депозита в списък  /Приложение №1/, който е неразделна част от настоящата заповед.

3. Условия за участие: В търга могат да участват физически лица, кооперации, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на условията посочени в чл. 47в, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за всички или за отделни поземлени имоти в землищата, описани в списъка по т. 2.

4. Началната тръжна цена и размера на депозита за участие в търга са определени в /Приложение №1/  представляващо неразделна част от заповедта. Размерът на депозита за участие в търга е определен със заповед № РД 46-143/20.03.2020г., на министъра на земеделието, храните и горите, и е както следва:

4.1. Размер на депозита за участие в търга е както следва:

  •  за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и технически смеси е 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота,
  •  за създаване и отглеждане на трайни насаждения е 20.00 лв./дка.

  5. Условия за плащане на цената и депозита - плащанията се извършват в български лева, по банков път, по следната сметка:

УниКредит Булбанк АД  – клон Силистра

IBAN: BG 44 UNCR 7000 3319 6854 71,

BIC: UNCRBGSF

Получател ОД „Земеделие” - гр. Силистра

6. Място и срок за получаване и подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се получават и подават в сградата на  ОД “Земеделие”- гр. Силистра, ул. ”Христо Смирненски” № 2, ет. 3, стая №17,  всеки работен ден от 9,00 до 17,00 ч., в срок до 12.10.2020 г., включително. Документите се представят в запечатан непрозрачен плик, адресиран до областна дирекция "Земеделие" - Силистра с указанието "за участие в търг" и посочване на землището за което се подават.

Документите за участие в търга, могат да се изтеглят и от интернет страницата на ОД „Земеделие“ – гр. Силистра - http://www.mzh.government.bg/ODZ-Silistra/bg/Home.aspx

7. Информация за земите - обект на търга е изложена на Информационното табло на ОД “Земеделие” – гр. Силистра, ул. ”Христо Смирненски” № 2, ет.3 и Общински служби по земеделие - за земите обект на търга на територията на съответната община, както и на интернет страницата на ОД „Земеделие” – гр. Силистра  http://www.mzh.government.bg/ODZ-Silistra/bg/Home.aspx

8. Търгът ще се проведе в ОД „Земеделие“ – гр. Силистра,  ул. ”Христо Смирненски” № 2, ет.3, със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:

8.1. На 14.10.2020г., / Сряда / от 10.00 часа за земите от ДПФ находящи се в землищата на Общините Тутракан, Главиница и Дулово.

8.2. На 14.10.2020г., /Сряда/ от 14.00 часа за земите от ДПФ находящи се в землищата на  Общините Алфатар, Силистра и Ситово.

8.3. На 15.10.2020г., /Четвъртък/ от 10.00 часа за земите от ДПФ находящи се в землищата на  Община Кайнарджа.

9. В случаите по чл. 47л, от ППЗСПЗЗ стъпката за наддаване е в размер на 1,00 / един/ лев от предложената в заявлението цена.

10. Заповедта и образците на документите да се изложат на Информационното табло на ОД “Земеделие” – гр. Силистра, ул. ”Христо Смирненски” № 2, ет.3 и Общински служби по земеделие - за земите обект на търга на територията на съответната община, както и на интернет страницата на ОД „Земеделие”–гр.Силистра  http://www.mzh.government.bg/ODZ-Silistra/bg/Home.aspxГинка Катева             „П“   

Директор ОД „Земеделие” Силистра

.

!!!от тук както и в секция "Актуално" може да изтеглите приложенията към Заповедта, както и необходимите образци на документи и условия за участие в търга

.

.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark