11.04.2021


Новини

Всички новини

26.08.2020 г.

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ за придобиване право на собственост върху имоти ЧДС, представляващи земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗ в Ирник общ Ситово

Описание: lav4eрепублика българия

министерство на земеделиетО, храните и горите

областна дирекция “земеделие”– гр.силистра

 

З А П О В Е Д

№ РД 09 – 91/ 25.08.2020

гр. Силистра

  

  На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“, чл.106, ал.1от Правилника за прилагане на собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и във връзка с §12а от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл.27, ал.9, във връзка с ал.8 изречение второ от ЗСПЗЗ и чл.105, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ, Заповед № РД 46-164/04.05.2020г. на МЗХГ за  упълномощаване и писмо с изх.№66-3439 от 07.11.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите за съгласие по чл.106, ал.2 от ППЗСПЗЗ, както и Протокол по чл.106, ал.3, т.1 от ППЗСПЗЗ от 29.11.2019г. на комисия назначена със Заповед №РД 09-108/28.11.2019г. на Директора на ОД “Земеделие“ – Силистра.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8, изречение второ от  ЗСПЗЗ за придобиване право на собственост върху имоти частна  държавна собственост, представляващи земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва:

Община

Землище

№ на имота по КККР

Площ /дка/

Начин на трайно ползване

Начална тръжна цена по чл.105, ал.7/лв./

Депозит /лв./

Ситово

Ирник

32799.20.25

4.415

Стопански двор-нива

5 400.00

540.00


Право на участие в търга имат собственици на имоти, съседни на имота предмет на търга в границите на стопанския двор, а именно: поземлени имоти с идентификатори № 32799.20.2, 37799.20.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Ирник, община Ситово. Класирането ще се извърши, ако се явят поне двама легитимни кандидати/съседи/, които:

 • са подали правилно попълнени заявления в срока по чл.106, ал.7 от ППЗСПЗЗ, и чиито тръжни документи отговарят на изискванията на чл.106, ал.10 и ал.14 от ППЗСПЗЗ;
 • не са „свързани лица“ по смисъла на Търговския закон и Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, и „свързани предприятия“ по смисъла на Закона за малките и средните предприятия;
 • притежават документи за собственост на индивидуализирани съседни имоти към датата на публикуване на заповедта   

II. Място и срок за получаване и подаване на документите за участие в търга:

Документите за участие в търга се получават и подават в сградата на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Силистра, ул. “Христо Смирненски“ № 2, ет.3, стая 17 всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч., в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на публикуване на заповедта в местен вестник. Документи за участие могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на дирекцията www.mzh.government.bg/odz-silistra/bg/home.


 III. Подаване на документи за участие в търга

Заявителите или писмено упълномощено от тях лице  с нотариална заверка на подписа, подават в Областна дирекция „Земеделие“ гр. Силистра, заявление по образец, утвърден от Министъра на земеделието, храните и горите, в което се посочват местонахождението, номерът и площта на поземления имот и предлаганата цена в цяло число в лева за имота, изписана с цифри и думи, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. За всеки имот се подава отделно заявление. При подаване на заявлението се представя документ за самоличност на заявителя или упълномощеното лице и се прилагат:

 • Копие от документ за самоличност на физическото лице или представителя на едноличния търговец / юридическото лице;
 • Нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице и копие на документ за самоличност на пълномощника;
 • В заявлението се посочва Единен идентификационен код по БУЛСТАТ, съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато заявлението се подава от юридическо лице или едноличен търговец ;
 • Копие на документ за собственост на имот съседен на предложения на търг имот;
 • Платежен документ за внесен депозит в оригинал.
 • Протокол от заседание на съответния оправомощен орган, съдържащ решение за закупуване на държавните имоти – предмет на продажбата, когато заявлението се подава от юридическо лице или едноличен търговец;
 • Декларация за обстоятелствата по чл.106, ал.18 от ППЗСПЗЗ – липса на свързаност с друг кандидат;
 • Декларация за събиране, съхраняване и обработване на лични данни, във връзка с  Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04. 2016г., относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива  95/46/ЕО.

Заявленията за участие в търга да са запечатани в непрозрачен плик адресиран до Областна дирекция „Земеделие“ гр. Силистра с надпис „участие в търг – съгласно Заповед РД 09-91/25.08.2020г.“. Заявленията да се завеждат в отделен входящ дневник с входящ номер, отбелязване на дата и час на подаване.

Заявления, представени в не запечатан плик са недействителни. Не се допускат до участие в търга кандидатите, чиито заявления са подадени след срока по чл.106, ал.7 от ППЗСПЗЗ, не съдържат документи по чл.106, ал.10 и 14 от ППЗСПЗЗ или не отговарят на изискванията по чл.106 от ППЗСПЗЗ.

IV. Начална тръжна цена и размер на депозита за участие в търга:

Началната тръжна цена на имотите е определена по реда на чл.105, ал.7 от ППЗСПЗЗ. Депозитът за участие е 10 % от началната тръжна цена на имота. Върху него не се начислява лихва и не подлежи на връщане при отказ от сключване на договор. Банковото бордеро /оригинал/ за внесения депозит се представя заедно с документите за участие в търга.

 1. Условия за внасяне на депозита:

Плащанията да се извършват в български лева, по банков път по сметка на  ОД „Земеделие“ гр. Силистра, както следва:

УниКредит Булбанк АД – Клон Силистра,

IBAN: BG 44 UNCR 7000 3319 6854 71,

BIC: UNCRBGSF

Основание за плащане: депозит за участие в търг по реда на чл.27, ал.9  във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ (като се изписва  номера и местонахождението на поземления имот)

V.Място за обявяване на протоколите от търга: информационното табло  на ОД “Земеделие“ – Силистра, ул. “Христо Смирненски“ № 2, ет.3 и на интернет страницата на Дирекцията www.mzh.government.bg/odz-silistra/bg/home. В 7 –дневен срок участниците могат да направят писмени възражения до тръжната комисия.

VI. Директорът на ОД “Земеделие“- Силистра в 3 – дневен срок от изтичане на крайния срок за подаване на заявленията за участие в търг, назначава със заповед състава на тръжната комисия, която в 14 – дневен срок разглежда заявленията, класира предложенията и определя спечелилия търга кандидат за всеки имот. За резултатите от търга се съставя протокол, съгласно чл.107, ал.8 от ППЗСПЗЗ и се обявява на местата посочени в т.V. 

VII. Търгът се провежда само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие. Търгът се счита за спечелен от участника, който е предложил най-висока цена за имота.

VIII. В случаите по чл.108, ал.1 от ППЗСПЗЗ, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване. Председателят на тръжната комисия, уведомява по реда на ГПК кандидатите, предложили една и съща цена за имот, за деня, часа, условията и реда за провеждане на търга с явно наддаване. Председателят обявява началната цена, която е равна на предложената от кандидатите при търга с тайно наддаване цена, увеличена с една стъпка за наддаване в размер на 100 /сто/ лева. На първо място в явния търг се класира кандидатът, предложил най – висока цена за даден имот.

IX. Лицата, които придобиват имотите по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, заплащат разходите по чл.56ш, ал.1, т.2 от ППЗСПЗЗ.

X. Условия за възстановяване на депозита  - За връщане на депозита участника следва да подаде заявление до Директора на ОД “Земеделие“ – Силистра с посочване на банковата сметка по – която да бъде преведена сумата. В 14-дневен срок от получаване на заявлението ОД “Земеделие“ – Силистра възстановява депозита на участника, освен в случаи на отказ от сключване на договор.

XI. След приключване на търга, министърът на земеделието, храните и горите или упълномощено от него длъжностно лице със заповед определя класираните на 1 и 2 място кандидати, която се публикува на интернет страницата на МЗХГ и на  интернет страницата на ОД “Земеделие“-Силистра:www.mzh.government.bg/odz-silistra/bg/home, при спазване изискванията на ЗЗЛД. ОД “Земеделие“ уведомява участниците по реда на ГПК.

Министърът на земеделието, храните и горите или упълномощено от него длъжностно лице сключва договор с лицата, спечелили търга, след заплащане на цената на имота, дължимите данъци, такси, режийни разноски по сметка на МЗХГ  -  BG 97 BNBG 9661 3000 1500 01, БНБ-ЦУ гр. София 

XII. Настоящата Заповед да се  публикува на интернет страницата на ОД “Земеделие“  Силистра, на страницата на Министерство на земеделието, храните и горите и в един местен вестник, най – малко 30 календарни дни, преди крайния срок за подаване на заявленията за участие в търга.

Заповедта да се постави в 3-дневен срок от издаването й на място с публичен достъп –информационните табла на ОД “Земеделие“ – Силистра, Общинска служба по земеделие – Ситово, Община Ситово и Кметство с. Ирник, общ. Ситово, обл. СилистраГИНКА КАТЕВА……………п……………

       Директор на Областна дирекция

             „Земеделие” – Силистра


Образци на тръжни документи може да изтеглите от тук!!!Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark