новини
Всички новини

17.03.2020 г.

Уважаеми кандидати и получатели на финансова помощ от ДФ "Земеделие" - ОД Силистра

Уважаеми кандидати и получатели на финансова помощ от ДФ "Земеделие" - ОД Силистра,

Във връзка с обявените противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавирус на територията на Р България до 29.03.2020 г. съгласно заповед на здравния министър, с цел ограничаване потока от земеделски стопани в ОД Силистра, Ви информирам за следното:

Настойчиво Ви препоръчвам за периода на извънредното положение да ограничите посещенията си в ОД Силистра до случаите, в които действително се налага физическото ВИ присъствие.

Препоръчвам на всички кандидати по схемите за растителна защита  (овощни насаждения, телен червей по картофите, тута абсолюта по оранж. домати), които следва да представят в ОД Силистра разходооправдателни документи за закупени растително-защитни препарати да изпратят хартиения носител чрез  с лицензиран пощенски оператор - например Български пощи, Еконт, Спиди и др. В случай на нередовност както и начините за изправяне на нередовностите - ще бъдете уведомени от служител на ОД Силистра по телефон на номера Ви, регистриран в ИСАК.

Във връзка с прилагането на краткосрочните схеми за подпомагане към момента Ви информирам, че заявления с приложени изискуемите документи могат да се подават по електронната поща на Областна дирекция Силистра: od_silistra@dfz.bg. След като бъдат разгледани така подадените документи и след извършване на необходимите служебни проверки съгласно указанията за конкретната схема, наш служител ще се свърже с Вас за уточняване на наточности, необходимост от допълнения, подписване на договор или друго. В случай на подписване на договор ще трябва да се носят и оригиналните документи. За целта са публикувани указания и образци на заявления на интернет страницата на ДФЗ, направление "Държавни помощи", подменю Схеми по Регламент (ЕС) 702/2014.  


Във връзка с прилагането на Директните плащания за 2020 г. препоръчвам на стопаните да подават своите заявления електронен път. Насоките за кандидатстване, както и условията за регистрация на данни по електронен път са публикувани на интернет страницата на ДФЗ - направление „Директни плащания 2014-2020“, подменю  "Кампания 2020".
За земеделски производители, които нямат техническа или физическа възможност да използват електронните услуги, предоставяни от Държавен фонд „Земеделие“ - Общинските служби по земеделие (ОСЗ) изготвят графици за подаване на заявленията в съответната служба. 

За всякакви запитвания за срокове, условия за кандидатстване, разяснения по схеми и мерки и предоставяне на допълнителна информация, моля използвайте нашите служебни телефони за връзка:

086 817 730; 086 817 716; 086 817 713; 086 817 734; 086 817 737; 086 817 738; 086 817 739; 086 817 740; 086 817 710;

Следете сайта на ДФ "Земеделие" ([www.dfz.bg]www.dfz.bg) за новини относно предстоящите за отваряне схеми и мерки за подпомагане, указания за прилагане на схемите и мерките, информация за важни срокове по отворените вече схеми, информация за предстоящи и извършени плащания.

Справки и друга важна за Вас информация може да намерите на личния Ви профил в Системата за електронни услуги на ДФ "Земеделие на адрес https://seu.dfz.bg. Тези, които все още нямат регистрация, могат да я направят. 


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


График за извършване на технически прегледи на ОД „Земеделие” - гр. Силистра през месец Май 2020 г. 284.63 KB
Заповед №РД 09-229 от 28.02.2020 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен за 2020 г слой „Постоянно затревени площи” (ПЗП), част от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) 131.82 KB
Заповед №РД – 09 -15/04.03.2020г. за класиране от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за продажба на имоти частна държавна собственост (незает със сгради и съоръжения, бивша собственост на за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване находящи се в землищата на с. Професор Иширково, общ. Силистра, обл. Силистра; с. Срацимир, общ. Силистра, обл. Силистра; с. Босна, общ. Ситово, обл. Силистра и с. Ножарево, общ. Главиница, обл. Силистра. /публикувана на 05.03.2020г./ 103.00 KB
НАРЪЧНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ КАМПАНИЯ 2020 382.21 KB
Информация за размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2019 година, за землищата от област Силистра по землища и общини, регламентирано в § 2 от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ 54.50 KB
График за извършване на технически прегледи на ОД „Земеделие” - гр. Силистра през месец Март 2020 г. 130.50 KB
Заповед № РД 46-79/26.02.2020 г. на основание чл. 37и, ал. 2, във връзка с чл. 24а, ал. 2, т. 6 от ЗСПЗЗ издадена от Mинистъра на земеделието, храните и горите за определяне на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2020 - 2021 година, находящи се на територията на област Силистра, и Приложение № 1, представляващо неразделна част от заповедта. 129.56 KB
Покана до оценители за изготвяне на оценки по пазарен механизъм на имоти собственост на Държавния поземлен фонд находящи се на територията на област Силистра 559.01 KB
Презентации, които бяха представени на информационната срещата на МЗХГ на 11.02.2020 8.97 MB
Образци на документи за участие в търг с тайно наддаване, за продажба на поземлени имоти, частна държавна собственост, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ 1012.83 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:
гр. Силистра 7500,
ул. "Хр. Смирненски" 2 ет 3,4

.

ТЕЛЕФОНИ:

тел. /факс:(086) 822 063

                  (086) 821 989

отдел Агростатистика

(086) 821 766 

.

e-mail адреси:

odz.silistra@gmail.com

 ODZG_Silistra@mzh.government.bg

.

Телефони за оперативна информация:

 (086) 821 989

 


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 555"

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА

 


 

ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

zarno.silistra@gmail.com