29.11.2022


Новини

Всички новини

06.07.2022 г.

ВАЖНО ЗА ЗА СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ!КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.69 И ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.70 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2022/2023г. Е 31 ЮЛИ 2022г.

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

ОД“ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЛОВЕЧ ВИ УВЕДОМЯВА :

 

 В срок до 31 юли всички собственици подават в Общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ за имотите, за които не са сключени договори за наем и аренда или се обработват лично.

 В декларациите се посочва начина по който желаят да ползват всеки от имотите си през стопанската година – в реални граници или в масиви за ползване.

 В случай, че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично посочват това обстоятелство в декларацията. Включват се имоти с начин на трайно ползване ниви, трайни насаждения , пасища , мери и ливади. 

 Ако в срок до 31 юли собствениците не подадат декларации за имотите, за които не са сключени договори за наем и аренда или се обработват лично, съгласно процедурата за създаване на уедрени масиви за ползване, те ще се разпределят между ползвателите като т. нар „бели петна“        / имоти по чл.37в, ал.3, т. 2 от ЗСПЗЗ/.

 В срок до 31 юли всички ползватели представят в Общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите копие от договорите за ползваните имоти с цел определяне на изходните данни и материали за създаване на масивите за ползване за предстоящата стопанска година.

 Ползвателите подават заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ с приложен опис на имотите, съгласно регистрираните в ОСЗ договори и/или документи за собственост и посочват начина по който желаят да се ползва всеки имот – в реални граници или включени в масиви за ползване на земеделски земи в съответното землище.

 С оглед бързата регистрация на подадените декларации и заявления, ОСЗ насърчават и подпомагат заинтересованите лица при възможност да подават декларациите и заявленията на запомнящи се устройства по избор- USB флаш памет или оптичен носител на информация.


ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЛОВЕЧ


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark


 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

 Контакти на експерти от ГД"АР 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 

БУЛСТАТ на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

 

Защита на личните  данни


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17   


   Сектори

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Обща селскостопанска политика 2021-2027

 

Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХГ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация