новини
Всички новини

22.07.2022 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ! УСТАНОВЕНО МАСОВО НАМНОЖАВАНЕ И НАПАДЕНИЕ ОТ ЛИВАДНА ПЕПЕРУДА.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ!

 

УСТАНОВЕНО Е МАСОВО НАМНОЖАВАНЕ И НАПАДЕНИЕ ОТ ЛИВАДНА ПЕПЕРУДА / LOXOSTEGE STICTICALIS / ПО СЛЪНЧОГЛЕД И ДРУГИ КУЛТУРИ , КАТО В ТАЗИ ВРЪЗКА Е ОБЯВЕН КАЛАМИТЕТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС ЗАПОВЕД №РД-12-14 / 21.07.2022Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО.

СИТУАЦИЯТА ИЗИСКВА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА НЕЗАБАВНИ МЕРКИ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА БОРБА ВЪРХУ НАПАДНАТИТЕ ПЛОЩИ. СЪС ЗАПОВЕДТА НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО СЕ ВИЗИРА СРОК ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ОПАСНОСТТА ДО 30 ЮЛИ 2022Г.

В ЗАПОВЕДТА, ПРИЛОЖЕНА ПО-ДОЛУ, СА УПОМЕНАТИ РАЗРЕШЕНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА.

РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ С АВИАЦИОННА ТЕХНИКА СЕ ИЗДАВАТ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОДБХ ДОБРИЧ САМО ЗА ТРЕТИРАНЕ С БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НА БАЗА BACILLUS THURINGENSIS, А ИМЕННО : ДИПЕЛ ДФ, ДИПЕЛ 2Х, РАПАКС, РАПАКС – АS И ФОРЕЙ 48 Б. ДА НЕ СЕ ДОПУСКА СМЕСВАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ НА ДРУГИ ВЕЩЕСТВА, ПРЕПАРАТИ ИЛИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА КЪМ РАБОТНИЯ РАЗТВОР.

С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ, РАЗРЕШЕНИЯТ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА СУМИ АЛФА 5 ЕК /СУМИЦИДИН 5 ЕК/ ОАЗИС 5 ЕК, С АКТИВНО ВЕЩЕСТВО ЕСФЕНВАЛЕРАТ, ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ САМО С НАЗЕМНА ТЕХНИКА ПРИ СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА НАРЕДБА №13 ОТ 2016Г.

Заповед № РД12-14/21.07.2022


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Заповед за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а, от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Богдан, общ. Добричка, обл. Добрич 80.77 KB
Решение № 7/29.08.2023 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 76.50 KB
Заповед РД-04-88/28.08.2023 г. за откриване на тръжна процедура. 2.03 MB
Заповед №РД-04-87/25.08.2023г. за класиране на участниците в тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ЗСПЗЗ Стоп. двор с. Красен 667.48 KB
1. Заповед № РД-04-81/31.07.2023 г. на Директора на ОД «Земеделие» гр. Добрич за прекратяване на тръжна процедура за по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ за продажба на поземлен имот частна държавна собственост, находящ се в стопански двор в регулацията на с. Славеево, общ. Добричка, обл. Добрич. 468.26 KB
Заповед РД-04-80/ 28.07.2023г. за класиране участници в тръжна процедура за продажба на имот, негоден за земеделско ползване неподлежащ на възстановяване по реда на чл.27,ал.8 от ЗСПЗЗ с. Методиево общ.Добричка 662.68 KB
Решение № 6/04.07.2023 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 67.50 KB
Протокол от 27.06.2023 г. от проведен търг за продажба на имоти по реда на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ находящи се в землището на с. Красен 76.60 KB
Заповед № РД-04-73/26.06.2023г. г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на имот по реда на пар. 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с.Козлодуйци 562.12 KB
Решение № 5/15.06.2023 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 97.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »