новини
Всички новини

04.01.2019 г.

Уведомление за промените в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

На вниманието на всички собственици или ползватели на Обекти за съхранение на зърно и регистрирани Земеделски стопани.

Уведомяваме Ви, че  в брой 106 от 21.12.2018г на Държавен Вестник е публикуван Закон за изменение и допълнение  на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. По отношение на мониторинга на пазара на зърно се правят следните изменения:

- всички собственици или ползватели на складове за съхранение на зърно с капацитет над 50 тона са длъжни да обявят в ОД“Земеделие“ Добрич с декларация приложение №1, местонахождението и капацитета на обекта за съхранение на зърно. Към декларацията се прилага копие от нотариален акт, удостоверяващ правото на собственост или на ползване на декларатора, или копие на договор за наем на обекта или склада за съхранение на зърно.

-Земеделските стопани,които отглеждат над 500 дка. зърнени култури подават ежегодно декларация за произведено  количество зърно. Декларацията се подава в срок до:

1.30 Септември - за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, рапица.

2. 30 Ноември - за царевица, слънчоглед, соя, оризова арпа.

-Предприятията за преработка на зърно, подават декларация в края на всяко тримесечие за преработените от тях количества зърно по видове.

Декларация за преработено количество зърно - образец към чл.58, ал.3 на ЗПООПЗПЕС

Декларация за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно - приложение № 1 към чл. 4, ал.2 от Наредба 23/29.12.2015г.

 Декларация за местата за съхранение наличното количество зърно в тях - приложение № 2 към чл. 11, ал.1 от Наредба 23/29.12.2015г.

 Декларация за количеството произведено и налично зърно - приложение № 3 към чл. 14, ал.1 от Наредба 23/29.12.2015г.

 

УКАЗАНИЯ за попълване декларациите по чл.11, ал.1 (приложение № 2) и чл.14, ал. 1 (приложение № 3) от Наредба № 23 от 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърното .

.

Декларации се подават на електронен адрес:    odzg_dzarno@abv.bg 

 


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Заповед N РД-04-96/9.08.2019 г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на имоти по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ - Стопански двор с. Каблешково, общ. Тервел. 67.62 KB
Днес 07.08.2019 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-04-95/07.08.2019 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич е одобрено „Частично изменение на план за парцелиране за обект „Стопански двор”, с. Градини, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич във връзка с чл.45б, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ за ПИ № 17511.14.4 по КККР на с. Градини”. Заповедта за одобряване може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс. 74.00 KB
Днес 06.08.2019 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-04-94/06.08.2019 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич е одобрено „Частично изменение на план за парцелиране за обект „Овцеферма”, с. Славеево, общ. Добричка, обл. Добрич във връзка с чл.45б, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ за ПИ № 66946.32.26 по КККР на с. Славеево”. Заповедта за одобряване може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс. 74.00 KB
Длъжници към ДПФ 12.40 KB
протокол от провеждането на търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за поземлен имот находящ се в землището на с. Стожер частна държавна собственост. 103.00 KB
Днес 19.07.2019 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-04-82/19.07.2019 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич е одобрено „Частично изменение на план за парцелиране за обект „Стопански двор”, с. Раковски, общ. Каварна, обл. Добрич във връзка с чл.45б, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ за имот № ХІХ по парцеларния план /ПИ № 62092.38.24 по КККР на с. Раковски/”. Заповедта за одобряване може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс. 77.50 KB
Информация относно Африканска чума по свинете 36.50 KB
Проведено беше заседание на ОСКЖ при ОД"З" на 10.07.2019г. от 14.00 по предварително обявения дневен ред изготвен е протокол и Доклад във връзка с това и изпратен МЗХГ с оглед на получаване на отговор на поставените въпроси от животновъдите. 15.74 KB
Решение №3 от 11.07.2019г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 105.50 KB
Протокол от 3.07.2019 г. от проведен търг по реда на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот в землището на с. Каблешково, общ. Тервел 99.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
 

АДРЕС:

гр.Добрич 9300,

ул. „Независимост“ №5

ТЕЛЕФОН:

ТЕЛ.:(058)603712

odzg_d@abv.bg

             

       Деклариране        на  налично и произведено ЗЪРНО

 

 

Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2

 

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 454"

 

 


 

 

 

Национална Селска Мрежа