24.07.2024

Go back
Услуги ОДЗ Заявление за извършване на покупка по реда на чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ 92.00 KB
Услуги ОДЗ Заявление общо.. 30.00 KB
Услуги ОДЗ Заявления за участие в първи търг по реда на чл.27, ал. 8, изр. второ от ЗСПЗЗ, за собственици на имоти и съседни на имота обект предмет на търга. (Физически и Юридически лица) 300.49 KB
Услуги ОДЗ Издаване на разрешение за бракуване на трайни насаждения с неизтекъл/изтекъл срок на амортизация. 71.00 KB
Услуги ОДЗ Заявление за бракуване на трайни насaждения с изтекъл срок на амортизация. 30.50 KB
Услуги ОДЗ Заявлние акт категоризиране на земеделски земи при промяна на тяхното предназначение. 33.50 KB
Услуги ОДЗ Заявление за вписване в регистъра на развъдните ферми и стопанства (птици, свине и зайци). 89.00 KB
Услуги ОДЗ Регистриране на земеделски производители. 82.00 KB
Услуги ОДЗ Заявление за промяна на предназначение. 32.50 KB
Услуги ОДЗ Утвърждаване на площадка (трасе) за проектиране 96.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »